แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว
  การแนะแนวการศึกษา
  การแนะแนวอาชีพ
  การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพ
  การแนะแนวส่วนตัวและสังคม
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ด้าน
  6 ด้าน
  8 ด้าน
  11ด้าน
  15 ด้าน
3. เมตตากรุณา เป็นวัฒนธรรม ตามข้อใด
  เนติธรรม
  สหธรรม
  คติธรรม
  ธรรมทาน
4. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นของจังหวัดใด
  ตาก
  เพชรบูรณ์
  ปัตตานี
  นครศรีธรรมราช
5. ข้อใดคือช่วงของวัยเด็กที่สำคัญที่สุดที่สมองของเด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  0 – 1 ปี
  0 – 3 ปี
  1 – 3 ปี
  3 – 5 ปี
6. จากการพัฒนาประเทศไทยสู่ ยุค 4.0 นั้นประเทศไทยต้องการกำลังคนระดับอาชีวศึกษาด้านใดมากที่สุด
  โลจิสติกส์และระบบขนส่ง
  ยานยนต์และชิ้นส่วน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ไฟฟ้ากำลัง
7. สถานศึกษา หมายความว่าอย่างไร
  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
  สถานศึกษาทุกประเภท
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
8. การเรียนผ่านทางไกล รร.ต้นทาง ผ่าน รร.ปลายทางขนาดเล็ก ผ่านเว็ปไซต์ ข้อใด
  DLTV
  DILT
  DLIT
  DMIP
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ข้อใดแตกต่างจากฉบับอื่นอย่างชัดเจน
  หมวด 7 รัฐสภา
  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี
  หมวด 12 องค์กรอิสระ
  หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
10. ธรรมะที่สงเคราะห์ หรือช่วยในการที่จะให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตประจำวันคือข้อใด
  สังคหวัตถุ 4
  มรรค 8
  ฆราวาสธรรม 4
  สัมมัปปาธาน 4
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile