ความรู้เบื่องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับเลือกเปิดปิดพาเนล
  Filter
  View
  Window
  Help
2. พาเนล (Panel)มีหน้าที่ทำอะไร
  ใช้สำหรับจัดการกับภาพ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่
  เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างงานกราฟิก โดยการเปิดไฟล์ภาพเพื่อแก้ไขบนพื้นที่ใช้งาน
  เป็นส่วนที่แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภาพ
  เป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์ภาพที่เปิดใช้งานอยู่
3. ความหมายของเลเยอร์ (Layer)
  ชิ้นงานย่อย หรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือ ชั้นของชิ้นงานใหญ่
  ปรับแต่งสีให้กับภาพ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือสีที่ผิดเพี้ยน
  ใช้สำหรับกำหนดการตกแต่งรูปแบบต่าง ๆ ที่โปรแกรมกำหนดขึ้นมา
  การตกแต่งสีให้กับรูปแบบข้อความ
4. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการกับไฟล์ภาพในลักษณะต่าง ๆ
  File
  Edit
  Image
  Layer
5. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับแสดงความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
  Filter
  View
  Window
  Help
6. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับแก้ไขภาพ
  File
  Edit
  Image
  Layer
7. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการเกี่ยวกับเลเยอร์
  File
  Edit
  Image
  Layer
8. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการภาพ
  File
  Edit
  Image
  Layer
9. โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานด้านใด
  ด้านการตัดต่อวิดีโอ
  ด้านการสร้างภาพวาดและการ์ตูน
  ด้านการตบแต่งภาพกราฟิก
  ด้านการสร้างเว็บไซต์
10. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับปรับแต่งภาพให้มีรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
  Filter
  View
  Window
  Help
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile