แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การที่คนไทยมีอิสระในการนับถือศาสนาเกี่ยวข้องกับข้อใด
  ความเสมอภาค
  เสรีภาพ
  หน้าที่
  สิทธิ
2. การไปฝึกนั่งสมาธิที่วัด บางวัดจะมีการกำหนดไม่ให้เปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในข้อใดมากที่สุด
  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่ถูกผู้อื่นตำหนิ
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติเป็นคนมีมรรยาทที่ดี
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติตัดความกังวลจากเรื่องต่างๆ
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติไม่ได้รับอันตรายจากคลื่นสัญญาณโทรศัพท์
3. ใครแสดงความศรัทธาอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
  ต่อเชื่อตามคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง
  แตงปฏิบัติตามคำทำนายของหมอดูทุกอย่าง
  เต๋าไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบก่อนจะเชื่อ
  ต้นเชื่อตามเพื่อน เพราะเพื่อนส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบเดียวกัน
4. ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ใครใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องที่สุด
  ฝนเลือกใช้ข้อมูลที่มีผู้วิเคราะห์ไว้แล้ว
  นุ่นนำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาคัดลอกทันที
  แนนเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  ต่ายนำข้อมูลที่สืบค้นมาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
5. ในแผนที่มีการใช้สัญลักษณ์สีแทนความสูงต่ำของแผนที่ โดยสีน้ำตาลแทนภูเขาสูง สีเขียวแทนพื้นที่ราบลุ่ม จากข้อความนี้น่าจะพบสีน้ำตาลในบริเวณจังหวัดใด
  แพร่
  ลพบุรี
  เพชรบูรณ์
  พระนครศรีอยุธยา
6. สมพรเป็นหนี้บัตรเครดิต A เขาจึงไปกู้เงินจากธนาคาร B เพื่อนำมาผ่อนชำระค่าบัตรเครดิต A สมพรทำถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ถูก เพราะจะได้เสียดอกเบี้ยน้อยลง
  ถูก เพราะจะได้ไม่เป็นหนี้นอกระบบ
  ไม่ถูก เพราะจะทำให้เกิดหนี้สินเพิ่ม
  ไม่ถูก เพราะจะทำให้เสียเครดิตเพิ่มขึ้น
7. ศาสนามีความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
  แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
  ทำให้สมาชิกในครอบครัวรักกัน
  ส่งผลให้มีสติสัมปชัญญะในการทำงาน
8. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลหลักของการตั้งบ้านเรือนใกล้แม่น้ำของคนในอดีต
  เดินทางสะดวก
  มีความปลอดภัย
  ติดต่อกับชุมชนอื่นได้ง่าย
  มีความสะดวกในการใช้น้ำ
9. ในชุมชนนี้ส่วนใหญ่จะมีสินค้าปฐมภูมิ จากข้อความนี้แสดงว่าชุมชนนี้มีสินค้าประเภทใด
  อาหารกระป๋อง
  ผักและผลไม้สด
  เครื่องปั้นดินเผา
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
10. สีดาต้องการเชิญพระสงฆ์ให้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน เธอควรพูดอย่างไร
  หนูขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันที่บ้านค่ะ
  ดิฉันขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันเพลที่บ้านเจ้าค่ะ
  ดิฉันขอเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
  ข้าพเจ้าขออัญเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารเพลเจ้าค่ะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile