แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าเพราะเหตุผลในด้านใดมากที่สุด
  ราคา
  คุณภาพ
  ของแถม
  ความสวยงาม
2. ใครปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดีได้อย่างเหมาะสม
  กิ่งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  แก้วเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
  เก้าเก็บกล้วยไม้ป่ามาปลูกที่บ้าน
  ก้อยไม่เข้าเรียนเพราะต้องทำรายงานให้เสร็จ
3. ถ้าต้นซื้อพัดลมแล้วไม่ได้ของแถมตามที่เจ้าของพัดลมโฆษณาไว้ ต้นควรร้องเรียนที่หน่วยงานในข้อใด
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4. จากข้อความ นักเรียนคิดว่าพลอยสามารถทำไร่สตรอว์เบอร์รีได้หรือไม่ อย่างไร

  ได้ เพราะพลอยเป็นคนขยัน
  ได้ เพราะพลอยมีญาติที่ให้คำปรึกษา
  ไม่ได้ เพราะพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม
  ไม่ได้ เพราะขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิต
5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเด็ก
  ห้ามใช้แรงงานเด็กในสถานที่เต้นรำอย่างเด็ดขาด
  ห้ามใช้แรงงานเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานโดยเด็ดขาด
  ห้ามใช้แรงงานเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานโดยเด็ดขาด
  ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลา 08.00-15.00 น. โดยเด็ดขาด
6. ถ้านักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักเรียนจะไม่พบโบราณวัตถุข้อใด
  ศิลาจารึก
  กำไลสำริด
  เครื่องมือหินขัด
  อาวุธที่ทำจากเหล็ก
7. แก้วตาเป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา แก้วตาและคนในชุมชนต้องการขยายพื้นที่ทำกินให้กว้างขึ้น จึงช่วยกันตัดต้นไม้บริเวณเชิงเขาเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร จากการกระทำของแก้วตาและคนในชุมชนจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหลายประการ ยกเว้นข้อใด
  ทำให้เกิดดินถล่ม
  ทำให้แหล่งน้ำแห้ง
  ทำให้สัตว์ไม่มีที่อยู่
  ทำให้พืชผลทางการเกษตรลดจำนวนลง
8. ใครไม่ปฏิบัติตามหลักในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  ต้นจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานบวชของลูกชาย
  อุ้ยนำเงินใส่ซองผ้าป่าตามกำลังทรัพย์ที่ตนมี
  แตงนิมนต์พระมาสวดในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  แอมใส่บาตรที่หน้าบ้านเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
9. จุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
  สร้างความดีให้แก่ตนเอง
  สะสมบุญบารมีเพื่อภพหน้า
  นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
  ช่วยส่งอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
10. ทำไมครูจึงให้นารีไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
  เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นในการเรียนประวัติศาสตร์พิชัย
  เพื่อให้รู้จักรูปร่างหน้าตาของพระยาพิชัย
  เพื่อให้รู้จักโบราณสถานของประเทศไทย
  เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของพระยาพิชัย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document