แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. แนวคิดของการดำเนินงานสหกรณ์มีความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
  ความมีเหตุผล
  ความพอประมาณ
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
  การมีเอกภาพในตนเอง
2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของอาเซียน
  เพื่อร่วมกันต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจากนักลงทุนต่างชาติ
  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางการเมือง
  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ
  เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. ข้อใดเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือ และมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่า
  ลำปาง
  ราชบุรี
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
4. จุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
  สร้างความดีให้แก่ตนเอง
  สะสมบุญบารมีเพื่อภพหน้า
  นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
  ช่วยส่งอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
5. ภาพนี้คืออะไร

  จระเข้
  นางเงื่อก
  ดอกบัว
  ปลา
6. ในแผนที่มีการใช้สัญลักษณ์สีแทนความสูงต่ำของแผนที่ โดยสีน้ำตาลแทนภูเขาสูง สีเขียวแทนพื้นที่ราบลุ่ม จากข้อความนี้น่าจะพบสีน้ำตาลในบริเวณจังหวัดใด
  แพร่
  ลพบุรี
  เพชรบูรณ์
  พระนครศรีอยุธยา
7. แก้วตาเป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา แก้วตาและคนในชุมชนต้องการขยายพื้นที่ทำกินให้กว้างขึ้น จึงช่วยกันตัดต้นไม้บริเวณเชิงเขาเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร จากการกระทำของแก้วตาและคนในชุมชนจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหลายประการ ยกเว้นข้อใด
  ทำให้เกิดดินถล่ม
  ทำให้แหล่งน้ำแห้ง
  ทำให้สัตว์ไม่มีที่อยู่
  ทำให้พืชผลทางการเกษตรลดจำนวนลง
8. สุชาติเป็นลูกชายของสมควรที่เป็นพ่อค้า จากข้อความนี้ ไม่กล่าวถึงสถานภาพข้อใด
  สถานภาพทางเพศ
  สถานภาพทางอาชีพ
  สถานภาพทางเชื้อชาติ
  สถานภาพทางครอบครัว
9. พาฝันอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์เก่าแก่ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่เพื่อจะนำไปทำรายงานเรื่องประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นส่งครู จากข้อความนี้ พาฝันควรตั้งคำถามเพื่อสอบถามผู้มีความรู้ในชุมชนว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  ในชุมชนมีสถานที่ใดบ้าง
  ชุมชนนี้มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไร
  สถานที่สำคัญของชุมชนมีความเก่าแก่มากน้อยแค่ไหน
  โบราณสถานทางศาสนาในชุมชนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
10. สีดาต้องการเชิญพระสงฆ์ให้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน เธอควรพูดอย่างไร
  หนูขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันที่บ้านค่ะ
  ดิฉันขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันเพลที่บ้านเจ้าค่ะ
  ดิฉันขอเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
  ข้าพเจ้าขออัญเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารเพลเจ้าค่ะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713