ONET ศิลปะ 2553

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  ฆ้องวง
  ฉิ่ง
  ระนาด
  ฉาบ
2. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  พ่อเพลงแม่เพลง
  ลูกคู่
  ชาวนา
  พี่น้อง
3. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  มากันเถิดนางเอย เอ๋ยล่ะ แม่มา มารึมา
  เพลงลงแขกเกี่ยวข้าว
  เพลงเต้นกำรำเคียว
  ลูกคู่
4. “.....ห้ามร้องเพลงเรือ เป่าขลุ่ย เป่าปี่ สีซอ ดีดกระจับปี่ ดีดจะเข้ ตีโทนทับในเขต พระราชฐาน...” เกิดขึ้นในสมัยใด
  กรุงสุโขทัย
  กรุงศรีอยุธยา
  กรุงธนบุรี
  กรุงรัตนโกสินทร์
5. การแสดงประเภทใดเหมาะแก่การจัดในวันขึ้นปีใหม่
  จินตลีลาประกอบเพลงพ่อของแผ่นดิน
  รำอวยพร
  โขน เรื่องรามเกียรติ์ตอนขาดเศียรขาดกร
  รำดาบ
6. วัสดุใดที่สามารถนำมาใช้ปั้นชิ้นงานได้
  ขี้เลื่อย เยื่อกระดาษ
  ขี้ผึ้ง เศษแก้ว
  ขี้เลื่อย เศษแก้ว
  เยื่อกระดาษ เศษแก้ว
7. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  ลูกคู่
  พ่อเพลงแม่เพลง
  แม่มา
  ชาวนา
8. เส้นในข้อใดให้ความรู้สึกสงบนิ่ง
  เส้นซิกแซ็ก
  เส้นนอน
  เส้นโค้ง
  เส้นเฉียง
9. ข้อใดกล่าวถึงสิ่งที่ได้จากการชมนาฏศิลป์พื้นเมือง ได้ถูกต้องที่สุด
  ความสนุกสนาน การแปรแถว และความสวยงาม
  ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรม
  อารมณ์นักแสดง เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์
  ดนตรี เครื่องแต่งกาย และท่ารำ
10. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  สีเขียว
  สีเหลืองทอง
  สีม่วง
  สีฟ้า
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์