การใช้ futhre Tense

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. They ........... you know as soon as they have finished.
  will have let
  will be letting
  will let
  were going to let
2. I .......... them off when I leave the room.
  will be turning
  will have returning
  will turn
  will be returned
3. You ............ her the moment you talk to her .
  will be loving
  are going to love
  will love
  will have loved
4. I ........ my third article by the day after tomorrow.
  shall have written
  shall write
  will write
  shall be writing
5. I promise you that I ........ you the money back next week.
  will be given
  will have given
  will be giving
  will give
6. They ........ for their sister-in-law when the plane arrives.
  will be waiting
  will have waited
  will have been waited
  will wait
7. She plays so beautiful that I am sure she ......... a prize.
  will have won
  will have been winning
  is going to win
  will be winning
8. I think she ............ only one baby.
  will be having
  is going to have
  will have had
  is having
9. We ....... working on the thesis by the end of next April.
  will be finished
  shall have finished
  will finish
  shall have been finishing
10. The children ........ watch television when their parents return home.
  had watched
  will watch
  will have been watching
  will be watching
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์