แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. หน้าที่ของทายกตัวอย่างคือข้อใด
  ชักชวนชาวบ้านให้ทำบุญกุศล
  ดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์วันละ ๒ เวลา
  ไปร่วมทำบุญกับผู้ทำบุญให้ทานอยู่เสมอ
  แนะนำและจัดการให้ผู้อื่นทำบุญให้ถูกต้อง
2. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือบุคคลใด
  วัปปะ
  อัสสชิ
  มหานามะ
  โกณฑัญญะ
3. คุณธรรมข้อใดของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่นักเรียนควรถือเป็นแบบอย่างมากที่สุด
  ชอบแจกจ่ายทานแก่คนยากจน
  ชักชวนชาวบ้านให้ไปทำบุญที่วัด
  สร้างวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
  มีศรัทธาแน่วแน่ในพระพุทธศาสนา
4. นางวิสาขากล่าวแก่พระภิกษุรูปหนึ่งว่า “ ขอนิมนต์โปรดข้างหน้าเถอะเจ้าค่ะ คุณพ่อของดิฉันกำลังกินของเก่าอยู่ ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  กำลังรับประทานอาหารอยู่ ไม่ว่างที่จะต้อนรับ
  อาศัยกินบุญเก่าไปวันๆ ไม่ได้สร้างบุญใหม่เพิ่ม
  อาศัยกินบุญเก่าอยู่ เมื่อหมดแล้วจะสร้างบุญใหม่
  กำลังรับประทานอาหารเก่าอยู่ ยังไม่ว่างพอจะสนทนาได้
5. พระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อเรียกว่าอะไร
  พระไตรปิฎกฉบับหลวง
  พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
  พระไตรปิฎกฉบับราชบัณฑิต
  พระไตรปิฎกฉบับสังคายนา
6. อะไรคือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจเสด็จออกผนวช
  บำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาความจริงของชีวิต
  ค้นหาหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
  เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์
  ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนป่วย คนตาย และสมณะ
7. ข้อใดแสดงความหมายของพุทธประวัติได้ถูกต้อง
  ตำนานชีวิตของพระพุทธเจ้าก่อนผนวช
  ประวัติชีวิตและการทำงานของพระพุทธเจ้า
  ประวัติบุคคลในครอบครัวของพระพุทธเจ้า
  ประวัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
8. ผู้ใดนำคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาอัมพชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  เอมอรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา
  กชวรรณพยายามเก็บเงินค่าขนมไว้ซื้อโทรศัพท์มือถือ
  สุชาติเห็นผู้หญิงท้องขึ้นรถเมล์ จึงลุกให้นั่งด้วยความรู้สึกสงสาร
  อมรรัตน์ไปเฝ้าแม่ซึ่งป่วยหนักที่โรงพยาบาลทุกวันหลังเลิกเรียน
9. การกระทำของนางวิสาขาในข้อใดที่ได้กลายมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน
  สร้างโรงพยาบาลสงฆ์
  ทำบุญตักบาตรดอกไม้
  ซื้อที่ดินมาสร้างวัด
  ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุ
10. ข้อความใดตรงกับคำกล่าวที่ว่า “ การเห็นด้วยตาเนื้อ ไม่ได้เห็นด้วยตาในคือปัญญา ”
  เห็นเพียงแต่เห็น ไม่ได้คิดตามสิ่งที่เห็น
  เห็นเพียงแต่เห็น แต่ไม่ได้สนใจสิ่งที่เห็น
  เห็นเพียงแต่เห็น ไม่ได้พิจารณาให้รู้ความจริง
  เห็นเพียงแต่เห็น แต่ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เห็น
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์