เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน ป.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. เงินที่เหลือจากการใช้จ่าย แล้วนำไปฝากธนาคารเอาไว้ในแต่ละเดือน เรียกว่าเงินอะไร
  เงินเดือน
  เงินออม
  เงินค่าจ้าง
  เงินรายรับ
2. หลักสำคัญที่จะควบคุมรายจ่ายในครอบครัว คือข้อใด
  ซื้อทุกสิ่งที่ต้องการ
  ไม่ซื้อของราคาแพง
  ซื้อเท่าที่มีเงินอยู่
  ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็น
3. ผู้ที่มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด มีหน้าที่ตามข้อใด
  เสียภาษี
  รับราชการทหาร
  แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
  ขึ้นทะเบียนราษฎรได้
4. ใครไม่ได้ประกอบอาชีพบริการ
  กมลทำสวนผลไม้
  เด่นขับรถแท็กซี่
  นุ้ยเป็นพยาบาล
  เอกเป็นช่างซ่อมรองเท้า
5. ใครใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
  กุ้งชอบซื้อสินค้าตามแฟชั่น
  น้อยเปลี่ยนทรงผมใหม่ทุกอาทิตย์
  เต้ยซื้อรองเท้าครั้งละ 5 คู่
  ทิพย์จ่ายค่าเทอมให้น้อง
6. ข้อใดเป็นการใช้เงินซื้อบริการ
  จ่ายค่าอาหาร
  จ่ายค่าหนังสือพิมพ์
  จ่ายค่าเสื้อผ้า
  จ่ายค่ารถโดยสารประจำทาง
7. ข้อใดไม่ได้หมายถึงรายรับหรือรายได้
  เงินเดือน
  ค่าจ้าง
  เงินที่นำไปซื้อสิ่งของ
  กำไรที่ได้จากการขายสินค้า
8. ข้อใดไม่ได้มาจากเงินภาษีของประชาชน
  เงินเดือนของพนักงานบริษัท
  เงินเดือนของข้าราชการ
  ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ
  งบประมาณในการสร้างถนน
9. เงินที่นักเรียนได้รับจากพ่อแม่ เรียกว่าอะไร
  เงินทุน
  กำไร
  รายจ่าย
  รายได้
10. ถ้าครอบครัวมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ผลจะเป็นอย่างไร
  มีเงินเก็บออม
  ก่อให้เกิดหนี้สิน
  ใช้จ่ายได้อย่างสบายๆ
  ซื้อสิ่งของได้ตามที่ต้องการ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์