วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพิธีทอดผ้าป่า
  พิธีทอดผ้าป่ารื้อฟื้นขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4
  วัดหนึ่งสามารถจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้
  เพื่อช่วยลดความยากลำบากของพระสงฆ์ในการแสวงหาจีวร
  มีกำหนดระยะเวลาจำกัดแน่นอน
2. ข้อใดมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา
  พระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ มาประชุมกันที่ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร
  พระอรหันต์ทั้งหมดมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
  เป็นวันเพ็ญเดือน 3 ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
  พระอรหันต์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นบวชให้โดยพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันอัฐมีบูชา
4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ได้ชื่อว่า “จาตุรงคสันนิบาต”
  วันอาสาฬหบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันวิสาขบูชา
5. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
  ส้มเช้งไปเวียนเทียนที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ส้มโอตั้งใจทำการบ้าน
  ส้มเปรี้ยวช่วยแม่ทำกับข้าว
  ส้มหวานอ่านหนังสือเตรียมสอบ
6. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  วันอาสาฬหบูชา-วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3
  วันอาสาฬหบูชา-พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
  วันวิสาขบูชา-พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน
  วันวิสาขบูชา-อัฐมีบูชา
7. การทอดกฐินนั้นมีกำหนดในช่วงเวลาใด
  ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
8. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดไม่เป็นวันหยุดราชการ
  วันเข้าพรรษา
  วันมาฆบูชา
  วันออกพรรษา
  วันอาสาฬบูชา
9. หลักธรรมใดถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
  ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  หิริ โอตัปปะ
10. วันอัฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร ตรงกับวันใด
  วันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
  วันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์