แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
  สภาพของโลกาภิวัฒน์ที่มีความเข้มข้นและจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น จนมีผลกระทบอย่างจริงจังต่อการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  ปัจจุบันองค์กรปกครองท้องถิ่นที่นับว่าสำคัญมากที่สุดของประเทศไทย ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
  ดังนั้นการมองดูสภาพแห่งโลกาภิวัฒน์ที่จะมีผลต่อการอุดมศึกษาไทย จึงน่าจะเป็นจุดสำคัญในการหล่อหลอมปรัชญาและความหมายของการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  ถึงแม้ว่าขณะนี้หลายหน่วยงานจะได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก เป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงมีพระดำรัสแก่ผู้มาเฝ้ารับเสด็จ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
  วันที่ 2 เมษายน นี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกมากที่สุด
  เซ่งเล่าเหตุการณ์น่าตื่นเต้นพร้อมทำตาเลิ่กลั่ก
  หากสังเกตเตาอบจะพบว่ามีสิ่งผิดปกติติดอยู่
  กว่าจะมาถึงที่นี่ได้ แรก ๆ เขาทำท่าไม่อยากมา
  น้ำเชี่ยวกรากอย่างนี้ ไม่มีกบอยู่อย่างแน่นอน
4. ข้อใดเป็นคำยืมทุกคำ
  จงกรม จงอาง จรณะ
  ดรุณ ตรุษ ตฤณ
  ทำเล ทำลาย ทำเนา
  ไต่คู้ ไต้ฝุ่น ไตรเพท
5. ข้อความใดประกอบด้วยประโยคที่ละทั้งคำที่ทำหน้าที่ประธานและกรรม
  ฉันไม่ชอบซื้อปลาที่ตลาดสดเพราะไม่อยากเห็นปลาถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา
  วันนี้แม่จะกลับบ้านเย็นคงไม่มีเวลาทำกับข้าว พ่อจะทำเอง
  บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณน่าจะเลิกสูบเพื่อสมาชิกในครอบครัว
  รัฐกำลังดำเนินการเวนคืนที่ดิน เราจะถูกเวนคืนที่ดินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
6. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
  ปลัด พฤทธิ์ นิทรา
  ปรอท กลศ แทรก
  ปลาต ขรม พุทรา
  ปริตร ตรุษ อินทรีย์
7. ประเภทของคำในข้อใดต่างกับข้ออื่น
  กลมกลืน หนักแน่น บีบคั้น ล่มจม
  แก้หน้า ถ่อมตัว เข้าหม้อ ถอดสี
  ฟืนไฟ เสื้อแสง ปากคอ ร่ำเรียน
  โยกโย้ ทรุดโทรม คลอนแคลน ถากถาง
8. ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจแต่จะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าเพราะ พื้นฐานของประเทศมีการ ผลิตแบบเกษตรกรรมข้อความนี้มีคำซ้อนและคำสมาสกี่คำ
  คำซ้อน 2 คำ คำสมาส 2 คำ
  คำซ้อน 3 คำ คำสมาส 3 คำ
  คำซ้อน 3 คำ คำสมาส 4 คำ
  คำซ้อน 4 คำ คำสมาส 3 คำ
9. ข้อใดมีคำสมาสและคำประสมจำนวนเท่ากัน
  อดิเรก ถ่ายทอด ประทานพร อำนาจรัฐ
  ฆาตกรรม สมัยนิยม สามัญชน เบญจวรรณ
  วิทยุสาร ชัยเภรี กลโกง มารสังคม
  สัจนิยม อัฐทิศ ภัยธรรมชาติ ขัติยนารี
10. คำประพันธ์ข้อใดไม่มีพยางค์เปิด
  ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ
  ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
  โอ้ว่าจากช่างมารวบประจวบทาง
  ทั้งจากบางจากไปใจระบม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์