วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่27

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. “สภาพบุคคล” ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ความคุ้มครองและยอมรับสิทธิความเป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ตรงกับข้อใด
  ตั้งแต่เริ่มการปฏิสนธิ
  ตั้งแต่คลอดและสามารถรับรู้และสนองตอบต่อสิ่งเร้าได้
  ตั้งแต่มีรูปร่างและอวัยวะครบถ้วน ขณะอยู่ในครรภ์มารดา
  ตั้งแต่คลอดเป็นทารก และมีชีวิตรอดแม้เพียงหายใจได้ครั้งเดียว
2. นายศักดิ์แอบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพนางสาวเอกับนายบีพลอดรักกันในสวนสาธารณะ และได้นำคลิปภาพถ่ายดังกล่าว ส่งผ่านไปให้นายศรีทางอินเทอร์เน็ต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  นายศักดิ์และนายศรีมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
  นายศักดิ์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะอ้างว่าตนมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารข้อความกับนายศรีมิได้ เพราะเป็นการละเมิดต่อนางสาวเอกับนายบี
  นายศักดิ์มีเสรีภาพที่จะเก็บภาพใดๆ ก็ได้ เพราะนางสาวเอและนายบีมาพลอดรักกันในที่สาธารณะให้ดูเอง
  นายศรีมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในอันที่จะรับข่าวสารจากนายศักดิ์ทางอินเทอร์เน็ต
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องเสรีภาพการนับถือศาสนา
  สมานถูกแจ้งในสูติบัตรว่านับถือพระพุทธศาสนา เพราะบิดามารดาต่างนับถือพระพุทธศาสนา แต่สมานก็สามารถแจ้งนายทะเบียนเปลี่ยนเป็นนับถือคริสต์ศาสนาภายหลังได้
  มาลีไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมใดๆ ที่ต่างไปจากพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
  ปัญญาไม่สามารถแก้ไขศาสนาที่บิดามารดาแจ้งไว้ในสูติบัตรตั้งแต่เกิดได้
  พระสงฆ์ที่บวชในพุทธศาสนานิกายมหายานไม่สามารถเปลี่ยนเป็นนิกายเถรวาทได้
4. ทารกที่คลอดจากครรภ์มารดา โดยไม่มีโอกาสเห็นบิดาของตนเพราะตายไปก่อนแล้ว ข้อใดกล่าวถูกต้องในสิทธิการรับมรดก
  ไม่มีสิทธิรับมรดก เพราะขาดจากการเป็นทายาทเมื่อบิดาตายลง
  มีสิทธิได้รับมรดกของบิดา เพราะกฎหมายกำหนดสิทธิดังกล่าวไว้
  ไม่มีสิทธิรับมรดก เพราะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นลูกของบิดาที่ตายหรือไม่
  มีสิทธิได้รับมรดกของบิดา เพราะมีมารดายืนยันว่าทารกเป็นบุตรของบิดาที่ตาย
5. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีผลต่อสังคมตามข้อใดมากที่สุด
  ทุกคนจะเคารพกฎหมายเคร่งครัด
  จะเกิดการฟ้องร้องเรื่องละเมิดมากขึ้น
  สังคมสงบสุขและมีระเบียบวินัย
  การเอารัดเอาเปรียบจะไม่เกิดขึ้น
6. สถานที่ควบคุมเด็กเพื่อรับโทษทางอาญา มีจุดมุ่งหมายให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีต่อไป สถานที่นั้นคือข้อใด
  สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนของกระทรวงยุติธรรม
  ทัณฑสถานวัยหนุ่มของกรมราชทัณฑ์
  สถานสงเคราะห์เด็กของกรมประชาสงเคราะห์
  บ้านเมตตาของกระทรวงยุติธรรม
7. การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐต้องจัดให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนฟรี มีกำหนดกี่ปีตามลำดับ
  6 ปี และ 9 ปี
  12 ปีทั้งสองกรณี
  9 ปีทั้งสองกรณี
  9 ปีและ 12 ปี
8. บุคคลใดต่อไปนี้ที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  หลังเลิกเรียนธิดาไปช่วยแม่ขายของที่ร้านของชำ
  คืนนี้สมชาติต้องนอนที่สถานีขนส่งสายใต้เหมือนเคย
  ทุกวันหยุดคุณพ่อคุณแม่ต้องพาวันดีไปเที่ยวสวนสนุก
  วิษณุไม่อยากไปเรียนกวดวิชา แต่ถูกคุณพ่อขอร้องให้ไปเรียน
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542
  การศึกษานอกระบบ คือ การศึกษาผู้ใหญ่
  การศึกษาในระบบ คือ การศึกษาในสถานศึกษา
  ผู้ต้องขังในเรือนจำสามารถมีอิสระเลือกเรียนระบบใดก็ได้
  ลูกจ้างในสถานประกอบการสามารถเทียบโอนการทำงานของตนเป็นผลการเรียนได้
10. เมื่อสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน จนนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติ คุณธรรมข้อใดที่คนในสังคมควรยึดถือและนำมาปฏิบัติมากที่สุด
  ความอดทน ความเสียสละ
  ความสมานฉันท์ ความสามัคคี
  ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
  ความมีระเบียบวินัย ความมีเหตุผล
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์