วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่27

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. “สภาพบุคคล” ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ความคุ้มครองและยอมรับสิทธิความเป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ตรงกับข้อใด
  ตั้งแต่เริ่มการปฏิสนธิ
  ตั้งแต่คลอดและสามารถรับรู้และสนองตอบต่อสิ่งเร้าได้
  ตั้งแต่มีรูปร่างและอวัยวะครบถ้วน ขณะอยู่ในครรภ์มารดา
  ตั้งแต่คลอดเป็นทารก และมีชีวิตรอดแม้เพียงหายใจได้ครั้งเดียว
2. การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐต้องจัดให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนฟรี มีกำหนดกี่ปีตามลำดับ
  6 ปี และ 9 ปี
  12 ปีทั้งสองกรณี
  9 ปีทั้งสองกรณี
  9 ปีและ 12 ปี
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้กำหนดหลักการพื้นฐานสำหรับเด็กไว้ได้แก่สิทธิใด
  มีชีวิต ได้รับการบริการด้านการศึกษา ได้รับปัจจัยสี่
  มีชีวิตอยู่รอด ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ได้รับปัจจัยสี่
  ได้รับความอบอุ่นทางกาย ทางใจ รับปัจจัยสี่ รับการพัฒนา
  มีชีวิตอยู่รอด ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ได้รับการปกป้องคุ้มครอง การมีส่วนร่วม
4. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือบุคคลใด
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  อัยการสูงสุด
5. เมื่อสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน จนนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติ คุณธรรมข้อใดที่คนในสังคมควรยึดถือและนำมาปฏิบัติมากที่สุด
  ความอดทน ความเสียสละ
  ความสมานฉันท์ ความสามัคคี
  ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
  ความมีระเบียบวินัย ความมีเหตุผล
6. บุคคลใดต่อไปนี้ที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  หลังเลิกเรียนธิดาไปช่วยแม่ขายของที่ร้านของชำ
  คืนนี้สมชาติต้องนอนที่สถานีขนส่งสายใต้เหมือนเคย
  ทุกวันหยุดคุณพ่อคุณแม่ต้องพาวันดีไปเที่ยวสวนสนุก
  วิษณุไม่อยากไปเรียนกวดวิชา แต่ถูกคุณพ่อขอร้องให้ไปเรียน
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542
  การศึกษานอกระบบ คือ การศึกษาผู้ใหญ่
  การศึกษาในระบบ คือ การศึกษาในสถานศึกษา
  ผู้ต้องขังในเรือนจำสามารถมีอิสระเลือกเรียนระบบใดก็ได้
  ลูกจ้างในสถานประกอบการสามารถเทียบโอนการทำงานของตนเป็นผลการเรียนได้
8. ข้อใดจัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นประการแรก
  การอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นพลเมืองดี เพื่อสร้างสมาชิกที่มีคุณภาพสู่สังคม
  การเลือกผู้แทนและผู้ปกครองท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ดูแลท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
  การเลือกคนที่ตนเองเห็นว่าดีที่สุดเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  การให้ความสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคนในภูมิภาคเดียวกับตน
9. ทารกที่คลอดจากครรภ์มารดา โดยไม่มีโอกาสเห็นบิดาของตนเพราะตายไปก่อนแล้ว ข้อใดกล่าวถูกต้องในสิทธิการรับมรดก
  ไม่มีสิทธิรับมรดก เพราะขาดจากการเป็นทายาทเมื่อบิดาตายลง
  มีสิทธิได้รับมรดกของบิดา เพราะกฎหมายกำหนดสิทธิดังกล่าวไว้
  ไม่มีสิทธิรับมรดก เพราะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นลูกของบิดาที่ตายหรือไม่
  มีสิทธิได้รับมรดกของบิดา เพราะมีมารดายืนยันว่าทารกเป็นบุตรของบิดาที่ตาย
10. สถานที่ควบคุมเด็กเพื่อรับโทษทางอาญา มีจุดมุ่งหมายให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีต่อไป สถานที่นั้นคือข้อใด
  สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนของกระทรวงยุติธรรม
  ทัณฑสถานวัยหนุ่มของกรมราชทัณฑ์
  สถานสงเคราะห์เด็กของกรมประชาสงเคราะห์
  บ้านเมตตาของกระทรวงยุติธรรม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์