การเป็นพลเมืองที่ดี

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การกระทำของบุคคลในข้อใด แสดงถึงการปฏิบัติตนตามเสรีภาพในเคหสถาน
  เอ๋
  เปิดวิทยุเสียงดังกระหึ่มในบ้านของตนแต่เพื่อนบ้านไม่พอใจ
  โจ้
  เป็นยามของหมู่บ้านจึงสามารถเดินเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจดูความปลอดภัย
2. ชมรม “รักโรงเรียน” พากันลอกคลองข้างโรงเรียน เพื่อนำขยะในคลองออกไป ส่งผลให้คลองไม่ตื้นเขิน การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
  มีระเบียบวินัย
  รักษาสาธารณสมบัติ
  มีคุณธรรมจริยธรรม
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. กมลชอบเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในวิชาต่างๆ อยู่เสมอ การกระทำของกมล
  1
  ใฝ่เรียนรู้
  ขยันหมั่นเพียร
  มีจิตสาธารณะ
4. ต้อมเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาแล้วได้เรียนต่อถึงระดับมัธยมศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แสดงถึง
  1
  สิทธิเสรีภาพในการศึกษา
  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
  ความเสมอภาคกันตามกฎหมาย
5. ถึงแม้ว่าทนงจะเป็นคนพิการแต่เมื่อเขาอายุครบสิบแปดเขาก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ข้อความนี้
  1
  ความเสมอภาค
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  สิทธิ หน้าที่
6. ถึงแม้ว่าทนงจะเป็นคนพิการแต่เมื่อเขาอายุครบสิบแปดเขาก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ข้อความนี้
  1
  ได้
  เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  ได้
7. “ปัจจุบันนี้มีบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อ ทำให้ราคาของโทรศัพท์ถูกลงกว่าเดิม” ข้อความดังกล่าว
  3
  “ปัจจุบันนี้มีบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อ ทำให้ราคาของโทรศัพท์ถูกลงกว่าเดิม” ข้อความดังกล่าว
  สอดคล้องกับข้อใด
  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
8. บุษกรไปโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน และถ้าลืมปากกาหรืออุปกรณ์การเรียน เธอก็จะขอยืมจากเพื่อนการกระทำของบุษกรแสดงถึงการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีในข้อใด
  มีความละอาย
  มีระเบียบวินัย
  มีความรับผิดชอบ
  มีความละอาย
9. ปิดภาคเรียนนี้นิดและน้อยไปเที่ยวหัวหิน ต่ายและตูนไปเที่ยวยะลา ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเสรีภาพในด้านใด
  เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  เสรีภาพในการเดินทาง
  เสรีภาพส่วนบุคคล
  เสรีภาพในการสื่อสาร
10. “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
  สิทธิในร่างกาย
  เสรีภาพในร่างกาย
  สิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม
  ความเสมอภาคตามกฎหมาย
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์