เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น ป.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. เมื่อกู้เงินจากธนาคาร ผู้กู้จะต้องส่งเงินต้นให้กับธนาคารพร้อมกับอะไร
  ดอกเบี้ย
  กำไร
  เงินออม
  เงินทุน
2. ผลของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คือข้อใด
  ทำให้เกิดหนี้สิน
  ทำให้ต้องอยู่โดดเดี่ยว
  ทำให้พึ่งตนเองได้
  ทำให้มีเพื่อนมาก
3. ข้อใดเป็นตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ปอชอบซื้อของเล่น
  ปาล์มกินอาหารไม่เหลือทิ้ง
  เปิ้ลใช้เงินที่ได้มาหมดทุกครั้ง
  ปุ้ยนำเสื้อผ้าที่ชำรุดไปทิ้ง
4. ใครปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ไก่ชอบซื้อสินค้าราคาแพงๆ
  ต้นปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง
  ส้มชอบไปเที่ยวต่างประเทศ
  เอกไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารเป็นประจำ
5. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
  แรงงาน
  ผู้บริโภค
  ทุน
  ผู้ประกอบการ
6. การเปิดโรงเรียนฝึกสอนสุนัขจะได้รายได้จากข้อใด
  ผลผลิต
  สินค้า
  การให้บริการ
  การบริโภค
7. การใช้จ่ายอย่างประหยัด ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
  ไม่มีโรคภัย
  มีสุขภาพดี
  ไม่เป็นหนี้สิน
  จิตใจสงบ
8. ภาษีที่ผู้มีรายได้ตามกำหนดต้องเสียให้แก่รัฐ เรียกว่าอะไร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีรายรับ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีเงินได้
9. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในการทำสวนมะพร้าว
  ผลมะพร้าวที่จำหน่าย
  ที่ดินที่ใช้ปลูกมะพร้าว
  ค่าจ้างคนงาน
  เจ้าของสวนมะพร้าว
10. ข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ตรงเวลา
  ไม่ฟุ่มเฟือย
  ประหยัด
  อดออม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์