เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น ป.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ตรงเวลา
  ไม่ฟุ่มเฟือย
  ประหยัด
  อดออม
2. ผลของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คือข้อใด
  ทำให้เกิดหนี้สิน
  ทำให้ต้องอยู่โดดเดี่ยว
  ทำให้พึ่งตนเองได้
  ทำให้มีเพื่อนมาก
3. ผู้บริโภคที่ฉลาดควรปฏิบัติตามข้อใด
  ต่อรองราคาให้ได้ถูกที่สุด
  ผูกไมตรีกับพ่อค้าแม่ค้า
  นำสินค้าไปลองใช้ก่อนค่อยจ่ายเงิน
  เปรียบเทียบคุณภาพและราคาหลายๆ ยี่ห้อก่อนซื้อ
4. ภาษีที่ผู้มีรายได้ตามกำหนดต้องเสียให้แก่รัฐ เรียกว่าอะไร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีรายรับ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีเงินได้
5. เมื่อกู้เงินจากธนาคาร ผู้กู้จะต้องส่งเงินต้นให้กับธนาคารพร้อมกับอะไร
  ดอกเบี้ย
  กำไร
  เงินออม
  เงินทุน
6. ภาษีที่เก็บโดยบวกเพิ่มในราคาสินค้า เรียกว่าอะไร
  ภาษีเงินได้
  ภาษีรายรับ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีสินค้า
7. ข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ผลิต
  ขายสินค้าให้ได้กำไรมากที่สุด
  พูดจาไพเราะกับผู้มาซื้อสินค้า
  ให้ผู้มาซื้อสินค้าเลือกสินค้าได้ตามสบาย
  ไม่หลอกลวงผู้มาซื้อสินค้า
8. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
  แรงงาน
  ผู้บริโภค
  ทุน
  ผู้ประกอบการ
9. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในการทำสวนมะพร้าว
  ผลมะพร้าวที่จำหน่าย
  ที่ดินที่ใช้ปลูกมะพร้าว
  ค่าจ้างคนงาน
  เจ้าของสวนมะพร้าว
10. การเปิดโรงเรียนฝึกสอนสุนัขจะได้รายได้จากข้อใด
  ผลผลิต
  สินค้า
  การให้บริการ
  การบริโภค
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์