แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. When the real estate came to the house unexpectedly, the female owner felt…….
  Moody
  angry
  unhappy
  embarrassed
2. โครงการ To be number one เป็นโครงการป้องกันการใช้สารเสพติด โดยวิธีใด
  ให้ความรู้
  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
  ส่งเสริมสถาบันการศึกษา
  ส่งเสริมสถาบันสังคมและชุมชน
3. A "compulsive housekeeper" is one who ......
  keeps houses for a living
  puts her house up for sale
  feels she mush do housework
  does not expect anyone at the house
4. Direction : Read the following passages and choose the best alternative to complete each blank space or to answer each question. (Item 1-7)� � �When my husband was promoted, we put our house up for sale. Three weeks later, it was still on the market. I became a compulsive housekeeper. Every room had to be kept tidy and dishes had to be washed and put away when used. Then one day the doorbell rang unexpectedly at 8 a.m. Sleepily, I opened the door and saw the real estate agent standing there with a couple from Wyoming. There had been no time to call, he explained, because the Wyomingites had to catch a plane home.� � �Three people made their way past the dirty breakfast dishes on the kitchen table and into a bedroom with unmade beds. As I retreated into a bathroom to take the curlers out of my hair, I heard the man say something to his wife. Then they both laughed.� � �Two days later, the agent phoned to tell me that the couple had bought the house. He repeated what the buyer had said as he handed over the check: “That house has a warm, lived-in feeling, just like ours.”The house was for sale because…………
  it was untidy and dirty
  there was a change in the family
  the husband did not like it
  many things needed to be repaired
5. การรณรงค์ในเรื่องเมาขับ มีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
  ไม่ให้คนดื่มสุรา
  ลดการเกิดอุบัติเหตุ
  ลดการจราจรให้น้อยลงในวันหยุดพิเศษ
  เพื่อให้คนลดละการดื่มสุราในวันสำคัญทางศาสนา
6. ถ้ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๐๐มก.% จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเป็นกี่เท่าของคนปกติ
  ๓ เท่า
  ๔ เท่า
  ๕ เท่า
  ๖ เท่า
7. ช่วงเทศกาลใดที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกน้อยที่สุด
  วันมาฆบูชา
  วันสงกรานต์
  วันเข้าพรรษา
  วันขึ้นปีใหม่
8. “the number of young people in China”
  There are more girls than boys.
  There are more boys than girls.
  The number of boys and girls are out of control.
  There is an increasing number of girls as well as boys.
9. The house was sold because……..
  the buyers felt at home in the untidy house
  the real estate agent was a good salesman
  the house was reasonably priced
  the owner was a compulsive housekeeper
10. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของสมรรถภาพทางกาย
  มีทักษะดีขึ้น
  ทำให้ทรวดทรงดี
  การตัดสินใจดีขึ้น
  ร่างกายแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์