แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อมูลใดในฉลากยาที่มีความสำคัญที่สุด
  ราคา
  ปริมาณ
  ส่วนผสม
  สรรพคุณ
2. “birth control policies in China”
  They have made it difficult for the army to recruit new soldiers.
  They have been as strict as choosing young men for the army.
  They have created the problem of an imbalance between males and females.
  They have been a disadvantage to most families with only one child.
3. 14-17 According to the passage, which statement is true about…….?an “army”
  A large number of Chinese males will be looking for wives.
  China has warned its army to start having more girl babies.
  A large number of men in the Chinese army will be looking for wives.
  Seventy percent of Chinese bachelors are soldiers in an army.
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ICSPFT ควรทำการทดสอบทั้งสิ้นกี่วัน
  ๑ วัน
  ๒ วัน
  ๓ วัน
  ๑ หรือ ๒ วันก็ได้
5. A "compulsive housekeeper" is one who ......
  keeps houses for a living
  puts her house up for sale
  feels she mush do housework
  does not expect anyone at the house
6. “the number of young people in China”
  There are more girls than boys.
  There are more boys than girls.
  The number of boys and girls are out of control.
  There is an increasing number of girls as well as boys.
7. การรณรงค์ในเรื่องเมาขับ มีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
  ไม่ให้คนดื่มสุรา
  ลดการเกิดอุบัติเหตุ
  ลดการจราจรให้น้อยลงในวันหยุดพิเศษ
  เพื่อให้คนลดละการดื่มสุราในวันสำคัญทางศาสนา
8. Direction : Read the following passages and choose the best alternative to complete each blank space or to answer each question. (Item 1-7)� � �When my husband was promoted, we put our house up for sale. Three weeks later, it was still on the market. I became a compulsive housekeeper. Every room had to be kept tidy and dishes had to be washed and put away when used. Then one day the doorbell rang unexpectedly at 8 a.m. Sleepily, I opened the door and saw the real estate agent standing there with a couple from Wyoming. There had been no time to call, he explained, because the Wyomingites had to catch a plane home.� � �Three people made their way past the dirty breakfast dishes on the kitchen table and into a bedroom with unmade beds. As I retreated into a bathroom to take the curlers out of my hair, I heard the man say something to his wife. Then they both laughed.� � �Two days later, the agent phoned to tell me that the couple had bought the house. He repeated what the buyer had said as he handed over the check: “That house has a warm, lived-in feeling, just like ours.”The house was for sale because…………
  it was untidy and dirty
  there was a change in the family
  the husband did not like it
  many things needed to be repaired
9. According to the passage, it is clear that during a day………..
  American spend most time watching television
  Americans spend less time watching television than working and sleeping
  Americans prefer watching television to doing any other activity
  Americans spend more time watching television than working and sleeping
10. The house was sold because……..
  the buyers felt at home in the untidy house
  the real estate agent was a good salesman
  the house was reasonably priced
  the owner was a compulsive housekeeper
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์