แบบทดสอบออนไลน์ บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
  Computer Network
  Protocol
  Receiver
  Sender
2. ข่าวสารหรือข้อมูลคือข้อใด
  Message
  Receiver
  Sender
  Protocol
3. ผู้รับข้อมูลคือข้อใด
  Receiver
  Sender
  Message
  Protocol
4. เครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากทั่วโลกเข้าด้วยกันเรียกว่าอะไร
  เทคโนโลยี
  เครือข่ายผู้รับ
  เครือข่ายผู้ส่ง
  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5. ผู้ส่งข่าวสาร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  ผู้รับข่าวสาร
  แหล่งกำเนิดข่าวสาร
  จุดหมายปลายทางของข่าวสาร
  ช่องสัญญาณ
6. Data Communications คือข้อใด
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  การสื่อสารข้อมูล
  โทรคมนาคม
  ผู้ส่ง
7. การสื่อสารข้อมูล หมายถึงข้อใด
  กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกัน
  การสื่อสาร เป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์
  กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร
  ถูกทุกข้อ
8. องค์ประกอบหลักของระบบสื่อสารข้อมูลมีกี่อย่าง
  4 อย่าง
  3 อย่าง
  5 อย่าง
  2 อย่าง
9. โทรคมนาคม หมายถึงอะไร
  การสื่อสาร เป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์
  เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารรับ ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ ข้อมูลที่ส่งอาจเป็นไดทั้งตัวอักษร ตัวเลข ภาพ
  กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
  กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันผ่านอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
10. ช่องสัญญาณ คือข้อใด
  Sink
  Encoding
  Channel
  Source
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์