คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ความไม่เที่ยงตรงกับหลักธรรมใด
  ทุกขตา
  อนัตตตา
  อนิจจตา
  สมานัตตตา
2. คุณธรรมที่ครูไม่ควรประพฤติ ตรงกับข้อใด
  พละ 5
  มรรค 8
  อคติ 4
  อธิษฐานธรรม 4
3. ข้อใดหมายถึง เจตคติ
  ATTITUDA
  ATTITUDE
  ATTITUGE
  ATTITDUE
4. ค่านิยมของคนไทย ได้แก่อะไร
  การตรงต่อเวลา
  การมีระเบียบวินัย
  ความเคารพอาวุโส
  การทำงานหนักเอาจริงเอาจัง
5. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการหาเลี้ยงชีพโดยชอบ เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  ธัมมัญญตา
  อัตถัญญตา
  อัตตัญญตา
  มัตตัญญตา
6. การไหว้ เป็นวัฒนธรรมตามข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
7. ผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด
  18 ปีบริบูรณ์
  20 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
8. ความซื่อตรง คือข้อใด
  อวิโรธนะ
  จาคะ
  อาชวะ
  มัทวะ
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อนักเรียน
  จรรยาบรรณต่อสังคม
10. รายงานประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เรียกว่าอะไร
  SRA
  RSA
  ASR
  SAR
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์