คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. นายแสบจูงมือนางสาวแสนแฟนสาวข้ามถนน ตรงกับหลักธรรมใด
  เมตตา
  กรุณา
  มุทิตา
  อุเบกขา
2. น่าเคารพ เป็นที่พึ่ง และรู้สึกปลอดภัย ตรงกับหลักธรรมใด
  ปิโย
  ครุ
  ภาวนีโย
  วัตตา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อนักเรียน
  จรรยาบรรณต่อสังคม
4. ค่านิยมของคนไทย ได้แก่อะไร
  การตรงต่อเวลา
  การมีระเบียบวินัย
  ความเคารพอาวุโส
  การทำงานหนักเอาจริงเอาจัง
5. ได้มีบัญญัติให้ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับ ไว้ในมาตราใด
  มาตรา 48
  มาตรา 49
  มาตรา 50
  มาตรา 51
6. ความไม่เบียดเบียนไม่บีบคั้น คือข้อใด
  ตะบะ
  ขันติ
  อวิหิงสา
  อวิโรธนะ
7. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
  3 มาตรฐาน
  5 มาตรฐาน
  7 มาตรฐาน
  9 มาตรฐาน
8. ธรรมที่เป็นลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป
  ทิศ 6
  มรรค 8
  อริยสัจ 4
  ไตรลักษณ์
9. ทำการงานชอบ เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  สัมมาอาชีวะ
  สัมมาวายามา
  สัมมาสังกัปปะ
  สัมมากัมมันตะ
10. การแต่งงาน เป็นวัฒนธรรมตามข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์