แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การกระทำผิดในข้อใดต่อไปนี้� ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี� หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท� หรือทั้งจำทั้งปรับ
  เป็นการกระทำที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง� ถูกดูหมิ่น� ถูกเกลียดชัง� หรือได้รับความอับอาย� และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น� ตัดต่อ
  เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์� หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน� ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่
  นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ� โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
2. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือ
  พลเอกสุรยุทธ์� จุลานนท์
  พ.ต.ท.ทักษิณ� ชินวัตร
  นายบรรหาร� ศิลปอาชา
  นายชวน� หลีกภัย
3. ฐานในข้อใดต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี� และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
  นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  การกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
  นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์� พ.ศ. ๒๕๕๐� มีทั้งหมดกี่มาตรา
  ๑๐� มาตรา
  ๒๐� มาตรา
  ๓๐� มาตรา
  ๔๐� มาตรา
5. มาตรา ๑๓� ฐานความผิดว่าด้วยการจำหน่ายหรือเผยแพร่ข้อมูลอันไม่เหมาะสม� ต้องระวางโทษตามข้อใด
  จำคุกไม่เกินหนึ่งปี
  จำคุกไม่เกินหนึ่งปี
  ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
  ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
6. มาตรา ๖� ฐานความผิดว่าด้วยการล่วงรู้มาตราป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์� ต้องระวางโทษตามข้อใด
  จำคุกไม่เกินหนึ่งปี
  ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
  ทั้งจำทั้งปรับ
  ถูกทุกข้อ
7. ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้อย่างน้อยกี่วัน
  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน� แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน
  ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน� แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
  ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน� แต่ไม่เกินหนึ่งปี
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน� แต่ไม่เกินสองปี
8. ผู้ใดกระทำโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์� จะต้องระวางโทษตามข้อใด
  ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
  ปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท
  จำคุกไม่เกินสี่ปี
  จำคุกไม่เกินห้าปี
9. “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”� หมายความว่าอย่างไร
  ข้อมูล� ข้อความ� คำสั่ง� ชุดคำสั่ง� หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.
  ไม่มีข้อถูก
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์� พ.ศ. ๒๕๕๐� ว่าด้วยเรื่องอะไร
  ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
  ความผิดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์