แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. องค์ประกอบที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” มีความสัมพันธ์กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
2. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนตามข้อใด
  ไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัด
  นั่งสมาธิตามลำพังภายในบ้าน
  ไปสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่สนิท
  ร่วมทำบุญตักบาตรและไปเวียนเทียนที่วัด
3. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะสามารถกระทำซ้ำได้หรือไม่
  ไม่ได้ เพราะผิดระเบียบพุทธบัญญัติ
  ได้ เพราะเป็นความสมัครใจของแต่ละบุคคล
  ได้ เพราะเป็นการเสริมสร้างศรัทธาให้มั่นคงยิ่งขึ้น
  ไม่ได้ เพราะจะเกิดความสับสนในการปกครอง
4. ในการฟังพระธรรมเทศนาจะต้องปฏิบัติอะไรก่อนเป็นอันดับแรก
  ถวายเครื่องไทยธรรม
  รับศีลและกล่าวอาราธนาธรรม
  ประนมมือฟังพระธรรมเทศนา
  ตั้งใจส่งกระแสจิตไปตามบทสวดมนต์
5. การฟังเจริญพระพุทธมนต์เพื่อจุดมุ่งหมายใดเป็นสำคัญ
  สร้างความเป็นสิริมงคล
  รำลึกถึงพระพุทธเจ้า
  รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  ชี้แนะสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้
6. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะหมายความว่าอย่างไร
  พิธีที่คนในท้องถิ่นบัญญัติให้ต้องปฏิบัติ
  พิธีที่พระสงฆ์กำหนดให้ชาวบ้านปฏิบัติตาม
  พิธีประกาศตนยอมรับนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  พิธีที่พระสงฆ์จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน
7. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาควรเป็นไปตามข้อใด
  เห็นคนอื่นเขาทำเราควรทำด้วย
  ทำตามใจตนเองไม่ควรเชื่อฟังใคร
  มีจิตใจบริสุทธิ์ทำด้วยความสมัครใจ
  พยายามแข่งขันทำให้ดีกว่าคนอื่น
8. การเข้าค่ายพุทธบุตรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
  สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมค่าย
  ฝึกทักษะการคิดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  ให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกและพัฒนาตน
9. ข้อใดจับคู่กันได้ถูกต้อง
  อัญชลี - ไหว้
  นมัสการ - ประนมมือ
  อภิวาท - กราบ
  วันทา - เบญจางคประดิษฐ์
10. ข้อใดเป็นพิธีกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมา
  พิธีเข้าพรรษา
  พิธีมงคลสมรส
  พิธีทำบุญต่ออายุ
  พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์