แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาควรเป็นไปตามข้อใด
  เห็นคนอื่นเขาทำเราควรทำด้วย
  ทำตามใจตนเองไม่ควรเชื่อฟังใคร
  มีจิตใจบริสุทธิ์ทำด้วยความสมัครใจ
  พยายามแข่งขันทำให้ดีกว่าคนอื่น
2. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะหมายความว่าอย่างไร
  พิธีที่คนในท้องถิ่นบัญญัติให้ต้องปฏิบัติ
  พิธีที่พระสงฆ์กำหนดให้ชาวบ้านปฏิบัติตาม
  พิธีประกาศตนยอมรับนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  พิธีที่พระสงฆ์จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน
3. การเข้าค่ายพุทธบุตรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
  สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมค่าย
  ฝึกทักษะการคิดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  ให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกและพัฒนาตน
4. การฟังเจริญพระพุทธมนต์เพื่อจุดมุ่งหมายใดเป็นสำคัญ
  สร้างความเป็นสิริมงคล
  รำลึกถึงพระพุทธเจ้า
  รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  ชี้แนะสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้
5. ข้อใดจับคู่กันได้ถูกต้อง
  อัญชลี - ไหว้
  นมัสการ - ประนมมือ
  อภิวาท - กราบ
  วันทา - เบญจางคประดิษฐ์
6. องค์ประกอบที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” มีความสัมพันธ์กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
7. ในการฟังพระธรรมเทศนาจะต้องปฏิบัติอะไรก่อนเป็นอันดับแรก
  ถวายเครื่องไทยธรรม
  รับศีลและกล่าวอาราธนาธรรม
  ประนมมือฟังพระธรรมเทศนา
  ตั้งใจส่งกระแสจิตไปตามบทสวดมนต์
8. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนตามข้อใด
  ไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัด
  นั่งสมาธิตามลำพังภายในบ้าน
  ไปสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่สนิท
  ร่วมทำบุญตักบาตรและไปเวียนเทียนที่วัด
9. ข้อใดเป็นพิธีกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมา
  พิธีเข้าพรรษา
  พิธีมงคลสมรส
  พิธีทำบุญต่ออายุ
  พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
10. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะสามารถกระทำซ้ำได้หรือไม่
  ไม่ได้ เพราะผิดระเบียบพุทธบัญญัติ
  ได้ เพราะเป็นความสมัครใจของแต่ละบุคคล
  ได้ เพราะเป็นการเสริมสร้างศรัทธาให้มั่นคงยิ่งขึ้น
  ไม่ได้ เพราะจะเกิดความสับสนในการปกครอง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์