แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยที่ sin A = 3/5 และ cos B = 5/13 ค่าของ cos C เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  16/65
  -16/65
  48/65
  -33/65
2. กำหนดให้ x, y และ z เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับระบบสมการ xyz = 2, x + 1/z = 32, y + 1/x = 81 และ z + 1/y = p/q เมื่อ p และ q เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ ห.ร.ม. ของ p และ q เท่ากับ 1 แล้วค่าของ |p - q| เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  3,925
  4,832
  4,951
  5,182
3. กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์โดยที่ p�⇒ (q�⇒ r), r�∨ ~p และ p มีค่าความจริงเป็นจริง ประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ
  [p�⇒ (q�⇒ ~r)]�⇔ ~(q�∧ r)
  [p�⇒ (r�⇒ q)]�⇔ [(r�⇒ p)�⇒ q]
  [p�⇒ ~(r�∧ q)]�⇔ [r�⇒ (p�∧ q)]
  [p�∨ ~(q�⇒ r)]�⇔ [r�⇒ (p�⇒ q)]
4. ให้เส้นตรง x – y + 2 = 0 ตัดกับวงกลม x2 + y2 + 6x – 4y + 4 = 0 ที่จุด A และจุด B ถ้า (a, b) เป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีเส้นตรง y = 2 เป็นแกนของพาราโบลาและพาราโบลานี้ผ่านจุด A และจุด B แล้ว a + b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  11/4
  9/4
  7/4
  5/4
5. ให้ R แทนเซตของจำนวนจริง�� A = {x ∈ R | (½)2x²+3x+7 < (¼)2x+11}�� B = {x ∈ R | (x2 - 6x + 5) / (x + 1)�≥ 0}B ∩ A´ เป็นสับเซตในข้อใดต่อไปนี้
  A = {x ∈ R |-1 ≤ x < 0}
  A = {x ∈ R | -1 ≤ x < 2}
  A = {x ∈ R | 0 ≤ x < 1}
  A = {x ∈ R | 0 ≤ x < 3}
6. กำหนดให้ r = {(x,y) ∈ R×R | 25x4 + 16y2 + 2 = 10x2 + 8y}เมื่อ R แทนเซตของจำนวนจริงพิจารณาข้อความต่อไปนี้���� (ก) r ไม่เป็นฟังก์ชัน���� (ข) Dr ≠ Rrข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  (ก) ถูก และ (ข) ถูก
  (ก) ถูก แต่ (ข) ผิด
  (ก) ผิด แต่ (ข) ถูก
  (ก) ผิด และ (ข) ผิด
7. ค่าของ cot(arccot 7 +�arccot 13 +�arccot 21 +�arccot 31) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  11/4
  13/4
  9/2
  25/2
8. ให้ R แทนเซตของจำนวนจริง และให้ f : R → R เป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติสอดคล้องกับ�� สำหรับทุกจำนวนจริง x ≠ -1 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  f(f(x)) = -x สำหรับทุกจำนวนจริง x
  f(-x) = สำหรับทุกจำนวนจริง x ≠ 1
  f(1/x) = f(x) สำหรับทุกจำนวนจริง x ≠ 0
  f(-2-x) = -2 - f(x) สำหรับทุกจำนวนจริง x
9. ถ้า A แทนเซตคำตอบของ 2(log3x - 1)½ + log1/3 x3 + 4 > 0 แล้วเซต A เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้
  (0, 3)
  (1, 4)
  (2, 5)
  (2, 9)
10. กำหนดให้ x เป็นจำนวนเต็มและ A = เป็นเมทริกซ์ที่มี det A = 3 ถ้า B เป็นเมทริกซ์มีมิติ 2×2 โดยที่ BA + BA-1 = 2I เมื่อ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์การคูณมิติ�2×2 แล้วค่าของ det B อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้
  [1, 2]
  [-1, 0]
  [0, 1]
  [-2, -1]
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์