ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ advance)

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. Muslims…………during the month of Romadon.
  fasted
  fast
  are fasting
  have fasted
2. Water………….at 100°C.
  is boiling
  has boiled
  boils
  boiled
3. It’s time we…………home.
  go
  are going
  went
  had gone
4. They………..church every Sunday.
  attend
  attended
  are attending
  have attended
5. Jane has finished her report since we………………
  come
  came
  are coming
  have come
6. Ann is good……….English.
  on
  at
  by
  about
7. That man…………..on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
8. Everyone in the meeting………….his presentation
  prefer
  prefers
  preferring
  have preferred
9. I………..that book five times now.
  am reading
  have read
  will read
  read
10. The man ……… blue jeans used to work here.
  wear
  wears
  is wearing
  had wore
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์