ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ advance)

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. Listen! The bell………….
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
2. Peter knew his mother would disapprove of buying a new computer. She ………. spend the money on microwave oven.
  would want
  will be want to
  would like
  would rather
3. George………..cigarettes since his doctor told him to stop.
  doesn’t smoked
  isn’t smoking
  hasn’t smoked
  will not smoke
4. You must wake her up! She………..soundly for 10 hours.
  is sleeping
  has been sleeping
  has slept
  slept
5. Ann is good……….English.
  on
  at
  by
  about
6. It’s time we…………home.
  go
  are going
  went
  had gone
7. Everyone in the meeting………….his presentation
  prefer
  prefers
  preferring
  have preferred
8. Jenny is very pleased…………her husband progress.
  with
  to
  on
  about
9. I………..that book five times now.
  am reading
  have read
  will read
  read
10. Jane has finished her report since we………………
  come
  came
  are coming
  have come
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์