หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี)

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. 5. ดนตรีหรือบทเพลงมีบทบาทต่อสังคมในด้านใด
  ก ใช้ในงานรื่นเริงสังสรรค์
  ข ใช้เพื่อการผ่อนคลายความเครียด
  ค ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  ง ถูกทุกข้อ
2. 7. วงปี่พาทย์นางหงส์มีบทบาทกับสังคมในด้านใด
  ก ใช้บรรเลงในพิธีการ
  ข ใช้บรรเลงในงานรื่นเริง
  ค ใช้บรรเลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด
  ง ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3. 4. องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ก เป็นการร้องหรือบรรเลงแต่ละครั้งอาจมีการเพิ่มหรือลดทำนองก็ได้
  ข เกิดขึ้นจากการเลียนแบบจากชีวิตประจำวัน จดจำและถ่ายทอดมาจากปากต่อปาก
  ค แต่ละท้องถิ่นจะมีท่วงทำนองลีลาจังหวะ หรือเครื่องดนตรีเป็นแบบฉบับของท้องถิ่นตนเอง
  ง ถูกทุกข้อ
4. 2.�จังหวะขัดหมายถึงข้อใด
  ก จังหวะพื้นฐานที่สม่ำเสมอเท่ากันตลอด
  ข ลักษณะของกลุ่มจังหวะที่มีลักษณะต่าง�ๆ กัน
  ค จังหวะที่ไม่เป็นไปตามกลุ่มจังหวะที่ควรจะเป็น
  ง ไม่มีข้อใดถูก
5. 10.�ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  ก เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
  ข เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพิธี
  ค เพื่อความสนุกสนานครื้นเครง
  ง. เพื่อความทันสมัยในการประกอบพิธี
6. 1.�รูปแบบของเพลงไทยหมายถึงเพลงประเภทใด
  ก เพลงเถา
  ข เพลงโหมโรง
  ค เพลงหน้าพาทย์
  ง ถูกทุกข้อ
7. 9. วงดนตรีที่ใช้บรรเลงคู่กับลิเกถือเป็นบทบาทของดนตรีในข้อใด
  ก ใช้บรรเลงในงานพิธีการ
  ข ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  ค ใช้บรรเลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด
  ง ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
8. 8. ดนตรีลูกทุ่งเป็นดนตรีที่นิยมใช้ประกอบกิจกรรมใด
  ก ใช้ในงานรื่นเริง
  ข ใช้บรรเลงในงานพิธีการ
  ค ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  ง ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
9. 3.�ความยาวของจังหวะสามารถสังเกตได้จากข้อใด
  ก บรรทัดห้าเส้น
  ข เครื่องหมายไท
  ค กุญแจประจำเสียง
  ง ตัวโน้ตและตัวหยุด
10. 6. การฟังเพลงเป็นบทบาทของดนตรีในข้อใด
  ก ใช้บรรเลงในพิธีการ
  ข ใช้เพื่อการผ่อนคลายความเครียด
  ค ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  ง ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์