ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. มาตรฐานการบริหาของผู้บริหารมีหลักการอย่างไร
  กำหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานที่และวัฒนธรรม
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับให้คล้าย ๆ กัน
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับต่างกัน
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับเหมือนกัน
2. การขอรับโอนสถานศึกษาต้องเสนอเรื่องก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาจำนวนกี่วัน
  ไม่น้อยกว่า 150 วัน
  ไม่น้อยกว่า 160 วัน
  ไม่น้อยกว่า 170 วัน
  ไม่น้อยกว่า 180 วัน
3. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลข่าวสารชนิดใดที่เปิดเผยได้
  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาบันพระมหากษัตริย์
  ข้อมูลที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  ถูกทุกข้อ
4. แนวการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นใดที่ต้องสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียนโดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยา พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้
  ช่วงชั้นที่ 1
  ช่วงชั้นที่ 2
  ช่วงชั้นที่ 3
  ช่วงชั้นที่ 4
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ความสำคัญกับกลุ่มสาระใดเป็นลำดับแรก ๆ
  ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  ภาษาไทย คณิตศาสตร์
6. การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา และเพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หระทำผิดวินัยจริงหรือไม่ เป็นนิยามของคำใด
  การสืบสวน
  การสอบสวน
  การสอบถาม
  การเก็บหลักฐาน
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการรับโอนสถานศึกษา 2 สังกัด ต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทย
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
8. หากข้าราชการครูถูกลงโทษไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีจะทำอย่างไร
  ทำเรื่องอุทธรณ์
  ทำเรื่องร้องทุกข์
  ทำเรื่องฟ้องศาล
  ทำเรื่องถึงศาลปกครอง
9. เงินที่ได้จากการบริจาค จัดเป็นเงินของสถานศึกษาประเภทได
  เงินงบประมาณ
  เงินที่โดยทางอ้อม
  เงินนอกงบประมาณ
  เงินพิเศษ
10. ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ



EDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์