ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบภายในและภายนอกเพื่ออะไร
  เพื่อความมีชื่อเสียงของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  เพื่อความมั่นใจว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรงตามที่ชุมชนต้องการ
  เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้รับนโยบายการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง
  เพื่อเป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กรภายนอก
2. มาตรฐานวิชาชีพ กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ด้านใด
  กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
  นโยบายและการวางแผนการศึกษา
  การจัดองค์กร
  การสร้างวิสัยทัศน์
3. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
  มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่มงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
  พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามแผนงาน
4. นางสาวกานดาเป็นครูมา 6 ปีเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา 3 ปีสามารถสมัครสอบเป็นผู้บริหารการศึกษาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  ได้ เพราะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
  ได้เพราะเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว
  ไม่ได้ เพราะมีประสบการณ์วิชาชีพน้อย
  ไม่ได้ เพราะเป็นครูเกิน 5 ปีขึ้นไป
5. ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
6. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้บริหารในการนำสมรรถนะไปใช้
  ศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับระบบสมรรถนะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
  ประเมินสมรรถนะของตนเองและสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำสมรรถนะมาใช้ในองค์กร
  นำสมรรถนะมาเป็นหลักในการพิจารณาให้คนออกจากงาน
7. การขอรับโอนสถานศึกษาต้องเสนอเรื่องก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาจำนวนกี่วัน
  ไม่น้อยกว่า 150 วัน
  ไม่น้อยกว่า 160 วัน
  ไม่น้อยกว่า 170 วัน
  ไม่น้อยกว่า 180 วัน
8. หากข้าราชการครูถูกลงโทษไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีจะทำอย่างไร
  ทำเรื่องอุทธรณ์
  ทำเรื่องร้องทุกข์
  ทำเรื่องฟ้องศาล
  ทำเรื่องถึงศาลปกครอง
9. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลข่าวสารชนิดใดที่เปิดเผยได้
  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาบันพระมหากษัตริย์
  ข้อมูลที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  ถูกทุกข้อ
10. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ความสำคัญกับกลุ่มสาระใดเป็นลำดับแรก ๆ
  ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์