การอ่านจับใจความ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือหลักการอ่านจับใจความสำคัญ
  ค้นหาสาระ
  ค้นหาข้อคิดเห็น
  ค้นหาข้อเท็จจริง
  ค้นหาความสำคัญ
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ
  เข้าใจประเภท
  ตั้งจุดมุ่งหมาย
  ใช้พจนานุกรม
  สำรวจส่วนประกอบ
3. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนอ่านจับใจความ
  อ่านผ่านๆ
  อ่านให้ละเอียด
  อ่านซ้ำ
  คัดลอก
4. คำในข้อใดมีความหมายอ้อม
  น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
  โบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม
  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
5. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาความหมายคำ
  บริบท
  สำนวน
  น้ำเสียง
  การเปลี่ยนแปลง
6. คำว่าฆ้องในข้อใดมีความหมายอ้อม
  ถึงยามค่ำย่ำฆ้องจะร้องไห้
  ในสมัยโบราณใช้ฆ้องตีบอกเวลา
  วาทีหนีจากบ้านมีฆ้องกระแตไปด้วย
  นางสายชอบทำตัวเป็นฆ้องปากแตก
7. ข้อใดไม่ใช่วิธีการศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนกรอบความคิด
  วิเคราะห์เนื้อหาและแตกประเด็น
  ศึกษาเรื่องที่ต้องการเขียนกรอบแนวคิด
  สังเคราะห์เรื่องเข้าเป็นประเด็นเดียวกัน
  เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ความคิดตัดประเด็นที่ไม่จำเป็นออก
8. ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนกรอบความคิด
  การจับใจความสำคัญ
  การลากโยงนำความคิด
  การกำหนดรูปแบบในการนำเสนอ
  การใช้ภาพหรือสัญญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ
  ครอบคลุมข้อความอื่นๆ
  ทำให้เกิดเรื่อง
  เด่นเฉพาะตัว
  ถูกทุกข้อ
10. ใจความสำคัญมีลักษณะอย่างไร
  เป็นคำ
  เป็นวลี
  เป็นอนุเฉท
  เป็นประโยค
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์