การอ่านจับใจความ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. คำว่าฆ้องในข้อใดมีความหมายอ้อม
  ถึงยามค่ำย่ำฆ้องจะร้องไห้
  ในสมัยโบราณใช้ฆ้องตีบอกเวลา
  วาทีหนีจากบ้านมีฆ้องกระแตไปด้วย
  นางสายชอบทำตัวเป็นฆ้องปากแตก
2. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาความหมายคำ
  บริบท
  สำนวน
  น้ำเสียง
  การเปลี่ยนแปลง
3. ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนกรอบความคิด
  การจับใจความสำคัญ
  การลากโยงนำความคิด
  การกำหนดรูปแบบในการนำเสนอ
  การใช้ภาพหรือสัญญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ
  ครอบคลุมข้อความอื่นๆ
  ทำให้เกิดเรื่อง
  เด่นเฉพาะตัว
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือหลักการอ่านจับใจความสำคัญ
  ค้นหาสาระ
  ค้นหาข้อคิดเห็น
  ค้นหาข้อเท็จจริง
  ค้นหาความสำคัญ
6. ใจความสำคัญมีลักษณะอย่างไร
  เป็นคำ
  เป็นวลี
  เป็นอนุเฉท
  เป็นประโยค
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ
  เข้าใจประเภท
  ตั้งจุดมุ่งหมาย
  ใช้พจนานุกรม
  สำรวจส่วนประกอบ
8. ข้อใดไม่ใช่วิธีการศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนกรอบความคิด
  วิเคราะห์เนื้อหาและแตกประเด็น
  ศึกษาเรื่องที่ต้องการเขียนกรอบแนวคิด
  สังเคราะห์เรื่องเข้าเป็นประเด็นเดียวกัน
  เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ความคิดตัดประเด็นที่ไม่จำเป็นออก
9. คำในข้อใดมีความหมายอ้อม
  น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
  โบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม
  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
10. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนอ่านจับใจความ
  อ่านผ่านๆ
  อ่านให้ละเอียด
  อ่านซ้ำ
  คัดลอก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์