แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. May is always complaining because her boyfriend doesn´t have enough money to buy a car. One day he says to her angrily, "???."
  How am I supposed to think?
  You´re driving me crazy.
  Don´t be so serious.
  How can I do that to you?
2. You are in Bangkok, talking to your friend in Singapore. You mention that you are flying down next weekend. Your friend says, "???.. at the airport."
  I´ll go and receive you
  I´ll pick you up
  I´ll come after you
  I´ll be there for you
3. Tata is in a restaurant and the waitress who is taking her order asks: "??????."
  What would you want to eat?
  What would you like to eat?
  What do you have to eat?
  What do you think to eat?
4. You are in the dentist´s chair and the dentist says to you, "????"
  Go ahead.
  Let´s have a look.
  Make yourself at home.
  Wait and see.
5. Your relative is short of money and asks you: "??????"
  How is five hundred baht?
  Let´s call it five hundred baht.
  Can I borrow five hundred baht?
  Could I loan you five hundred baht?
6. Your friend is about to cross the street and he doesn´t see a fast-approaching car. You shout, "???????"
  Hurry up!
  Run fast!
  Watch out!
  Look up!
7. You are standing in line to buy some food coupons when someone cuts in front of you. You say: "??????.."
  Hold on. I´ll put you through.
  Wait for me.
  Go to the back of the line.
  I´ll save you a place.
8. As you are leaving a party, you say to the host: "???????"
  I am very happy about it.
  Pleased to meet you.
  I had a great time.
  It´s your hospitality.
9. Toon disagrees with his teacher but does not want to exasperate him so he says: "???????.."
  May I suggest another idea?
  How could you say that?
  You´ve got to be reasonable.
  I couldn´t agree with you.
10. Cheer spends the weekend with her company at the house in the country. When she leaves, she says to her host, "??????"
  Thank you for having me.
  I admire your hostess.
  You are too kind to take me.
  You make me feel so good.
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์