แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คุรุสภา ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
  "จำคุกไม่เกิน 6 เดือน/ปรับไม่เกิน 10,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเมื่อใด
  24 ธันวาคม 2547
  21 ธันวาคม 2551
  21 กุมภาพันธ์ 2551
  20 กุมภาพันธ์ 2551
3. หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการ กคศ.
4. บุคลากรทางการศึกษา ตามความหมายของ พ.ร.บ.นี้ ไม่ได้หมายถึงข้อใด
  อาจารย์
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้บริหารการศึกษา
  ผู้สนับสนุนการศึกษา
5. อัตราค่าธรรมเนียมข้อใดไม่ถูกต้อง
  ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 600 บาท
  ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท
  ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
  ค่าหนังสืออนุมัติ ฉบับละ 300 บาท
6. ผู้ใดประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามข้อใด
  จำคุกไม่เกิน 1 ปี
  "ปรับไม่เกิน 20,000 บาท"
  "จำคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
7. สถานศึกษา ยกเว้นข้อใด
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  แหล่งเรียนรู้
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  วิทยาลัยชุมชน
8. ในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นอำนาจของใคร
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
  ก.ค.ศ
9. หน่วยงานการศึกษา ยกเว้นข้อใด
  สถานศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
10. เลขาธิการคุรุสภา ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
  2 ปี
  4 ปี
  6 ปี
  3 ปี
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์