ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาค บังคับ
  การศึกษาภาคบังคับเก้าปี
  เด็กอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียน
  เรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบห้า
  นับอายุตามปีปฏิทิน
2. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการฯ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการฯ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามข้อใด
  ก่อนประถมศึกษา
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษา
  ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
4. สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอกโรงเรียนเป็นผู้จัด เรียกว่าอะไร
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์การเรียน
  โรงเรียนเอกชน
5. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.สภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการศึกษา
  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ
  การศึกษาในระบบมีสองระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานมีสี่ระดับ
  การศึกษาอุดมศึกษามีสองระดับ
7. การจัดการศึกษา...ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม..กล่าวไว้ในมาตราใด
  มาตรา 22
  มาตรา 23
  มาตรา 24
  มาตรา 25
8. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีกี่หมวดและกี่มาตรา
  6 หมวด/ 110 มาตรา
  7 หมวด / 120 มาตรา
  8 หมวด / 130 มาตรา
  9 หมวด / 140 มาตรา
9. การประเมินผู้เรียนตามมาตรา 26 พิจารณาจากข้อใดต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  พัฒนาการของผู้เรียน
  พิจารณาจากความประพฤติ
  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
  ผลงานดีเด่นของครูผู้สอน
10. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากร ฯ คือเมื่อใด
  21-ธ.ค.-47
  23-ธ.ค.-47
  24-ธ.ค.-47
  21-ก.พ.-51
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์