ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 คือใคร
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
  นายวิษณุ เครืองาม
2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับ ประโยชน์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  การสนับสนุนจากรัฐ
  เงินอุดหนุนจากรัฐ
  การลดหย่อนภาษี
  การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
3. ข้อใดเป็นหลักการจัดการศึกษา
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาต่อเนื่อง
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาในระบบ
4. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2 ) มี 17 มาตรา ได้แก้ไขฉบับเดิมกี่มาตรา
  9 มาตรา
  11 มาตรา
  13 มาตรา
  15 มาตรา
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามข้อใด
  ก่อนประถมศึกษา
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษา
  ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
6. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
  นายบรรหาร ศิลปอาชา
  นายชวน หลีกภัย
7. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.สภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาค บังคับ
  การศึกษาภาคบังคับเก้าปี
  เด็กอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียน
  เรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบห้า
  นับอายุตามปีปฏิทิน
9. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากร ฯ คือเมื่อใด
  21-ธ.ค.-47
  23-ธ.ค.-47
  24-ธ.ค.-47
  21-ก.พ.-51
10. หมวดใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ คือหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้
  หมวด 1
  หมวด 2
  หมวด 3
  หมวด 4
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์