แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. วันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารคือวันใด
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
2. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดสำคัญที่สุดในวันจาตุรงคสันนิบาต
  วันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง
  วันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
  พระภิกษุที่มาประชมล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น
  พระภิกษุที่มาประชมล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. วันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
4. อสรพิษมีความหมายว่าอย่างไร
  คนที่มีจิตใจชั่วร้าย
  สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
  สัตว์ที่มีพิษในเขี้ยว
  สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
5. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ตรงกับวันใด
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
6. นักเรียนคิดว่าควรทำอะไรมากที่สุดในวันวิสาขบูชา
  ฟังเทศน์ที่วัด
  ทำบุญตักบาตร
  เวียนเทียนที่วัด
  รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด
7. วันสำคัญทางพระพุทธศสานาวันใดมีการจัดพิธีบูชาเฉพาะในบางวัด และไม่มีการเวียนเทียน
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอัฏฐมีบุชา
  วันอาสาฬหบูชา
8. ข้อใดกล่าวถึงวันอาสาฬหบูชาไม่ถูกต้อง
  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
  เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบ
  มีการจัดพิธีบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
  ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการก่อนวันวิสาขบูชา
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  การจัดพิธีวิสาขบูชาของไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
  พิธีมาฆบูชาเกิดขึ้นในไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5
  การจัดพิธีอาสาฬหบูชามีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
  วันอัฏฐมีบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและที่เป็นวัดหยุดราชการเพราะมีการจัดพิธีบูชากันอย่างแพร่หลาย
10. วันมาฆบูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดต่อไปนี้
  การแสดงปฐมเทศนา
  การถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  การตรัสรู้ธรรม 4 ประการที่เรียกว่าอริยสัจ 4
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์