แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
2. เวลาทำงานของข้าราชการ
  08.00 ?16.30 น.
  08.30 ?16.00 น.
  08.00-16.00 น.
  08.30 ?16.30 น.
3. ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
  ค.ศ. 1
  ค.ศ. 2
  ค.ศ. 3
  ค.ศ. 4
4. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน
  สื่อการเรียนการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้
  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
  คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
  สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
5. ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์เป็นระบบเชื่อมฐานข้อมูลกับพื้นที่
  MIS
  GIS
  DOC
  ON WEB
6. เป็นหน้าที่ของครูในฐานะพลเมืองที่ดี
  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
  อบรมสั่งสอนศิษย์
  เคารพกฎหมายบ้านเมือง
7. เป้าหมายสูงสุดของการจัดการความรู้ของครูคือข้อใด
  พัฒนาตัวครู
  พัฒนาโรงเรียนหรือหน่วยงาน
  พัฒนาการสอน
  พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน
8. การลงโทษนักเรียนไม่ส่งงานโดยให้ค้นคว้าที่ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  หลักการสอน
  สื่อการเรียนรู้
  จิตวิทยาการศึกษา
  การประเมินผลการเรียน
9. หากพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการจัดเป็นสื่อตามข้อใด
  สื่ออุปกรณ์
  สื่อสิ่งพิมพ์
  สื่อเทคโนโลยี
  สื่อธรรมชาติ
10. รับฟังความคิดเห็น คำติชม และปรับปรุงแก้ไขงานการสอน เป็นการปรับตัวของครูในเรื่องใด
  การสร้างความสำเร็จ
  การสร้างความประทับใจ
  การปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงาน
  การเสริมสร้างภาพลักษณ์ตนเอง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์