แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจัดอยู่ในข้อใด
  หลักการจัดการศึกษา
  ระบบการศึกษา
  แนวทางจัดการเรียนรู้
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของวินัย
  ระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติ
  ประสิทธิภาพการทำงาน
  วินัยต่อระบบราชการ
  ไล่ออก ปลดออก
3. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณต่อตนเองของวิชาชีพครู
  ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
  มีวินัยและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  ศรัทธาในอาชีพครู
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4. ข้อใดคือคุณลักษณะที่ดีของครูในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี
  มีความรักความสามาคี
  การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  การประสาน ประนีประนอม
  ถูกทุกข้อ
5. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  มีอิสระในการทำงาน
  ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
  มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพครู
6. ? สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน? คำกล่าวนี้น่าจะเป็นเรื่องใดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
  วิสัยทัศน์
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วัตถุประสงค์
  เป้าหมายการพัฒนา
7. ใครเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  กรรมการคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมการเลือก
8. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเมื่อได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ครูพี่เลี้ยง
  หัวหน้าสายชั้น
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ใช้ในปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร
  ฉบับที่ 8
  ฉบับที่ 9
  ฉบับที่ 10
  ฉบับที่ 11
10. ข้อใดไม่ใช่ กฎ ก.ค.ศ.
  ว่าด้วยโรค
  ว่าด้วยการออกคำสั่งทางวินัย
  ว่าด้วยความผิดปรากฎชัดแจ้ง
  ว่าด้วยการเลือกผู้แทน ก.ค.ศ.
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์