แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์มีทั้งหมดกี่เรื่อง
  ๑๐ เรื่อง
  ๑๑ เรื่อง
  ๑๒ เรื่อง
  ๑๓ เรื่อง
2. โคลงสุภาษิตเรื่องใดที่ไม่ได้นำมาให้นักเรียนศึกษา
  โคลงว่าด้วยความสุข
  สุภาษิตนฤทุมนาการ
  สุภาษิตอิศปปกรณำ
  โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
3. โคลงสุภาษิต เป็นบทพระราชนิพนธ์ของใคร
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
4. คำว่า “นฤทุมนาการ” หมายถึงอะไร
  กิจ ๑๐ ประการ
  กิจ ๑๐ ประการที่ควรประพฤติปฏิบัติ
  กิจ ๑๐ ประการที่ปฏิบัติเพื่อความสุข
  กิจ ๑๐ ประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ
5. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์มีสุภาษิตทั้งหมดกี่หมวด
  ๑๒ หมวด
  ๑๔หมวด
  ๑๖ หมวด
  ๑๘ หมวด
6. ๑.
  กำลัง กายเฮย สุจริตคือเกราะบัง


  ศาสตร์พ้อง ปัญญาประดุจดัง
7. ลักษณะคำประพันธ์ของโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
  โคลงสี่สุภาพ
  โคลงสองสุภาพ
  โคลงกระทู้
  โคลงสามสุภาพ
8. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ.ใด
  พ.ศ. ๒๔๑๑
  พ.ศ. ๒๔๒๒
  พ.ศ. ๒๔๑๓
  พ.ศ. ๒๔๒๓
9. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์แปลนิทานอีสปไว้ทั้งหมดกี่เรื่อง
  ๒๔เรื่อง
  ๒๕เรื่อง
  ๒๖เรื่อง
  ๒๗เรื่อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document