แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ใช่อาน่าจะวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 ปี
  ไม่ออกใบอนุญาต
2. ใครไม่ได้เป็นกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการ กคศ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเว้นข้อใด
  แสดงความคิดเห็น
  ซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา
  ชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศของคุรุสภา
  ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
4. นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
  6 ประการ
  8 ประการ
  9 ประการ
  10 ประการ
5. นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
  6 ประการ
  8 ประการ
  9 ประการ
  10 ประการ
6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  ผ.อ. สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ ผู้สูงอายุ
8. ข้อใดไม่ใช่นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย
  ดาเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี
  ยึดคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เร่งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
9. กรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจานวน 7 คน แต่งตั้งจากองค์กรใดไม่ได้
  องค์กรเอกชนด้านคนพิการ
  องค์กรเอกชนด้านผู้ด้อยโอกาส
  องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
  องค์กรด้านคนพิการและด้อยโอกาส
10. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  การกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ทาเรื่องยื่นต่อคุรุสภา
  สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดลงเมื่อพ้น 1 ปี
  ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้รับใบอนุญาตล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มพิจารณา
  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาพยานหลักฐานส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์