แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ใครไม่ได้เป็นกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการ กคศ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
2. นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
  6 ประการ
  8 ประการ
  9 ประการ
  10 ประการ
3. ข้อใดไม่ใช่นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย
  ดาเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี
  ยึดคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เร่งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
4. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  ผ.อ. สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ ผู้สูงอายุ
5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเว้นข้อใด
  แสดงความคิดเห็น
  ซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา
  ชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศของคุรุสภา
  ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  การกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ทาเรื่องยื่นต่อคุรุสภา
  สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดลงเมื่อพ้น 1 ปี
  ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้รับใบอนุญาตล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มพิจารณา
  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาพยานหลักฐานส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
8. กรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจานวน 7 คน แต่งตั้งจากองค์กรใดไม่ได้
  องค์กรเอกชนด้านคนพิการ
  องค์กรเอกชนด้านผู้ด้อยโอกาส
  องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
  องค์กรด้านคนพิการและด้อยโอกาส
9. นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
  6 ประการ
  8 ประการ
  9 ประการ
  10 ประการ
10. ข้อใดไม่ใช่อาน่าจะวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 ปี
  ไม่ออกใบอนุญาต
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์