วิทยาการคำนวณ ป.1 ตัวชี้วัดที่ 4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ถ้านักเรียนต้องการเติมสีดาวให้เต็มจะใช้คำสั่งใด ในโปรแกรม Paint

2. โปรแกรมใดใช้วาดภาพและบายสี
3. ถ้านักเรียนพิมพ์คำว่า “New” แล้วเลือกใช้คำสั่ง U จะได้ผลตามข้อใด
    New
    New
    New

4. อุปกรณ์ใดใช้พิมพ์ตัวเลข
5. Monitor คือ อุปกรณ์ใด
6. โปรแกรมใดใช้พิมพ์เอกสาร
7. โปรแกรมใดใช้นำเสนองานต่างๆ
8. ถ้านักเรียนใช้โปรแกรมกราฟฟิกสร้างบ้านหลังนี้จะใช้คำสั่งใด

9. นักเรียนต้องการบันทึกไฟล์งานต้องกดที่คำสั่งใด
10. ชุดคำสั่งใดใช้เปลี่ยนสีข้อความ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile