การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ตะวันต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว โดยต้องการให้เว็บไซต์แสดงข้อมูลในภาคเหนือหรือภาคกลางก็ได้ตะวันควรใช้คำค้นหาว่าอย่างไร
  สถานที่ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง ?สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
  สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง OR สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
  สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง NOT สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
2. ข้อใดกล่าวถึงการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่ถูกต้อง
  ตรวจสอบชื่อผู้เขียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
  ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักภาษา
  ตรวจสอบการอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อให้รู้ว่านำข้อมูลมาจากแหล่งใด
  ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูล
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เยอะที่สุด
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ
  เพื่อให้ได้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว
4. ข้อใดเรียงลำดับการเข้าสู่หน้าต่างการค้นหาขั้นสูงได้ถูกต้อง

  3) 1) 2) 4)
  2) 3) 1) 4)
  1) 2) 3) 4)
  4) 2) 3) 1)
5. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูง
  แสดงผลลัพธ์ตามภาษาได้
  แสดงผลลัพธ์ตามภูมิภาคได้
  เลือกวันที่เผยแพร่ข้อมูลได้
  แสดงผลลัพธ์ได้อย่างหลากหลาย
6. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ถูกต้อง
  ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ ตัวอย่างข้อมูล ที่มาของข้อมูล
  ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
  ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ประเภทของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
  ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ประเภทของข้อมูล ภาพของข้อมูล
7. เป้งควรใช้เทคนิคใดในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยค
  การค้นหาโดยใช้ตัวดำเนินการ
  การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายลบ
  การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายบวก
  การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
8. การกระทำของบุคคลใด ที่ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
  ปลาค้นหาข้อมูลโดยเลือกเว็บไซต์ที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
  ไก่หาข้อมูลหลาย ๆ เว็บไซต์แล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
  เสือหาข้อมูลจากบล็อกที่มีนักศึกษาเขียนความคิดเห็นส่วนตัวไว้
  กุ้งตรวจสอบวันที่เผยแพร่ข้อมูลทุกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย
9. ข้อใดกล่าวถึงส่วนท้ายของชื่อเว็บไซต์ผิด
  เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .mi.th เป็นเว็บไซต์ทางการค้า
  เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .ac.th เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา
  เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ
  เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .or.th เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
10. เทคนิคการค้นหาข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบไปด้วยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบ้าง
  เครื่องหมายบวก อัญประกาศ จุลภาค
  อัญประกาศ เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ
  สัญประกาศ เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ
  เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ เครื่องหมายคูณ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile