แบบทดสอบ Microsoft Excel
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

  กล่องชื่อ
  กลุ่มเซลที่กำลังทำงาน
  ป้ายชื่อเวิร์กชีต
  แถบแสดงสถานะ
2. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร ?

  แถบสูตรคำนวณ
  แถบชื่อเรื่อง
  แถบเมนู
  แถบเครื่องมือ
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปิดแฟ้มเอกสาร
  ปิดแฟ้มโดยการคลิกเลือกปุ่มบันทึก
  การปิดแฟ้มทำได้โดย คลิกคำสั่ง แฟ้ม => ปิด
  ถ้าแฟ้มที่ต้องการปิดยังไม่เคยบันทึกมาก่อน หรือเคยบันทึกมาแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการตกแต่งข้อความในเอกสาร จะมีข้อความถามว่าต้องการเปลี่ยนแปลงลงในแฟ้มหรือไม่
  ไม่มีข้อถูก
4. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทำได้ตามขั้นตอนได้ตามข้อใด ?
  มุมมอง = > แถบเครื่องมือ = > คลิกเลือกประเภทของเครื่องมือที่ต้องการ
  แถบเครื่องมือ = > คลิกเลือกประเภทของเครื่องมือที่ต้องการ
  มุมมอง = > มุมมองปกติ
  แฟ้ม = > คุณสมบัติ
5. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

  หน้าต่างทาสก์เพน
  แถบสูตรคำนวณ
  กล่องชื่อเซล
  แถบสถานะ
6. ถ้าเราเขียนสูตรในช่อง A2 ว่า =A1 หมายถึงอะไร?
  เอาค่า A2 ไปใส่ใน A1 แบบเอาค่ามาใส่ถาวร
  เอาค่า A2 ไปใส่ใน A1 แบบเป็น Cell Reference
  เอาค่า A1 ไปใส่ใน A2 แบบเอาค่ามาใส่ถาวร
  เอาค่า A1 ไปใส่ใน A2 แบบเป็น Cell Reference
7. หากข้อมูลใน A1 มีคำว่า dog (พิมพ์เล็ก) และ A2 มีคำว่า DOG (พิมพ์ใหญ่) เมื่อเราลองตรวจสอบว่าทั้งสองช่องเท่ากันหรือไม่ ด้วยการเขียนว่า =A1=A2 จะได้คำตอบว่าอะไร? เพราะอะไร?
  ได้ TRUE เพราะเป็นข้อมูลประเภทตัวหนังสือเหมือนกัน
  ได้ FALSE เพราะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่เหมือนกัน
  ได้ FALSE เพราะในสูตรเขียนเครื่องหมาย = ได้แค่ตัวเดียว
  ได้ TRUE เพราะเป็นคำสะกดเหมือนกัน ไม่สนตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่
8. ถ้าเราไม่ถนัดที่จะใช้เมาส์ในการเลือกเซลล์หลายเซลล์ที่อยู่ติดกัน ให้เรากดปุ่มกดปุ่มใด ในขณะที่เลือกเซลล์
  Tab
  Ctrl
  Shift
  Shift + A
9. การคำนวณหาดอกเบี้ยจ่ายควรใช้โปรแกรมใด
  Microsoft Word
  Microsoft Access
  Microsoft Excel
  Microsoft PowerPoint
10. ข้อใดคือปุ่มคำสั่งในการกำหนดแบบอักษร

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile