แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การสอนมอนเตสเชอรี่ เป็นพัฒนาการด้านใด
  พัฒนาการทางร่างกาย
  พัฒนาการสังคม
  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
  พัฒนาทางด้านสติปัญญา
2. ข้อใดเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  น้องไก่เล่นมอญซ่อนผ้ากับเพื่อน
  น้องไก่นั่งดูหนังสือนิทาน
  น้องไก่แบ่งของเล่นให้กับเพื่อนๆ
  น้องไก่ปั้นดินน้ำมัน
3. งานศิลปะของเด็กมีลักษณะดังนี้
  แสดงออกโดยวางแผนงานอย่างกว้างๆ
  แสดงออกโดยหวังผลการยอมรับจากผู้อื่น
  แสดงออกโดยคำนึงถึงคุณค่าทางความงาม
  แสดงออกอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา
4. อิริคสัน (Erikson) ได้ให้ความสำคัญของเด็กปฐมวัยว่าอย่างไร
  เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว
  เด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี เป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต
  การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากพฤติกรรม
  ผิดหมดทุกข้อ
5. เด็กสามารถเล่นรวมเป็นกลุ่มได้ เมื่อเด็กอยู่ใน วัยใด
  1 – 2 ปี
  2 – 3 ปี
  3 – 6 ปี
  6 – 8 ปี
6. บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการพัฒนาพฤติกรรมพึง ประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ของเด็กทารก และ เด็กวัยก่อนเข้าเรียนมากที่สุด
  พ่อแม่
  พี่น้อง
  ปู่ย่า
  ตายาย
7. หม้อ เตา เครื่องครัว ควรนำมาจัดอยู่ในข้อใดต่อไปนี้
  มุมหนังสือ
  มุมพยาบาล
  มุมบทบาทสมมติ
  มุมวิทยาศาสตร์
8. กิจกรรมใดที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์โดยใช้ศิลปะมากที่สุด
  กิจกรรมเกมการศึกษา
  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  กิจกรรมสร้างสรรค์
  กิจกรรมกลางแจ้ง
9. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
  นอน
  หยิบจับสิ่งของ
  เล่นสมมติ
  ทำตามกลุ่ม
10. ใครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรอย เชื่อมต่อระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูผู้สอน
  ตัวเด็กเอง
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile