แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการจัดการเล่นให้แก่เด็ก สิ่งสำคัญประการ แรกที่ครูควรจะทำคือ
  กำหนดจุดมุ่งหมาย
  กำหนดอุปกรณ์
  กำหนดสถานที่
  กำหนดแผนการณ์
2. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ระดมความคิด
  เลือกหัวข้อเรื่อง
  วางแผนจัดกิจกรรม
  แยกกิจกรรม
3. กิจกรรมประจำวันที่ควรจัดสำหรับเด็กปฐมวัยมีกี่กิจกรรม
  5 กิจกรรม
  6 กิจกรรม
  4 กิจกรรม
  3 กิจกรรม
4. ข้อใดเป็นการเล่นที่บูรณาการเพลงเข้ามาด้วย
  กาฟักไข่
  ลิงชิงหลัก
  ขี่ม้าส่งเมือง
  งูกินหาง
5. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการเตรียมความพร้อมก่อนใช้สื่อสำหรับครูผู้สอนปฐมวัย
  ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็ก
  ศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ
  สร้างระเบียบวินัยให้กับเด็ก
6. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหา
  กิจกรรมเสรี
  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
  กิจกรรมสร้างสรรค์
  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
7. พัฒนาการของเด็กมีผลมาจากอะไร
  วุฒิภาวะ
  การเรียนรู้
  ประสบการณ์ที่เด็กได้รับทั้งทางตรงและทาง อ้อม
  วุฒิภาวะ และการเรียนรู้
8. การปั้นดินน้ำมันเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกาย
  กล้ามเนื้อใหญ่
  กล้ามเนื้อเล็ก
  พัฒนาสมอง
  พัฒนาทางด้านร่างกาย
9. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
10. ข้อใดคือ ความหมาย ของคำว่า “เด็กที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ”
  เด็กพิการ
  เด็กที่มีสภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป
  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  เด็กด้อยโอกาส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS