แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มอนเตสเชอรี่ พบว่าเด็กมีความสนใจศิลปะและการอ่านช่วงอายุใด
  1 – 2 ปี
  2 – 3 ปี
  3 – 4 ปี
  4 – 5 ปี
2. การเลือกใช้เกมประกอบการสอน ควรคำนึงถึง ข้อใด
  สถานที่
  วัยของผู้เล่น
  วิธีสอน
  ผู้สอน
3. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
  มุมบ้าน
  มุมหนังสือ
  มุมเกมการศึกษา
  มุมบล็อก
4. งานศิลปะของเด็กมีลักษณะดังนี้
  แสดงออกโดยวางแผนงานอย่างกว้างๆ
  แสดงออกโดยหวังผลการยอมรับจากผู้อื่น
  แสดงออกโดยคำนึงถึงคุณค่าทางความงาม
  แสดงออกอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา
5. ฟันน้ำนมของเด็กจะเริ่ม 6 เดือนประมาณกี่ซี่
  10 ซี่
  20 ซี่
  25 ซี่
  30 ซี่
6. “เกม” ส่งเสริมการเรียนในข้อใด
  คุณธรรม
  ทักษะ
  ความรู้
  ถูกทุกข้อ
7. สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก 3 – 5 ปี ประกอบด้วยกี่ส่วนอะไร บ้าง
  2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ ควรเรียนรู้
  2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญและ พัฒนาการของเด็กทุกด้าน
  ส่วนเดียว คือ ประสบการณ์สำคัญ
  ส่วนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู้
8. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
  นอน
  หยิบจับสิ่งของ
  เล่นสมมติ
  ทำตามกลุ่ม
9. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรใช้ระยะ เวลาในการจัดกิจกรรมเท่าใด จึงจะเหมาะสม
  ประมาณ 20 นาที
  ประมาณ 20 – 30 นาที
  ประมาณ 30 – 40 นาที
  ประมาณ 40 – 60 นาที
10. สิ่งที่ให้แก่ผู้เรียนและมีผลทำให้ผู้เรียนทำพฤติกรรมที่พึงปรารถนาซ้ำอีกเรียกว่า
  รางวัล
  แรงเสริม
  การตอบสนอง
  ตัวแหย่หรือสิ่งเร้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile