O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้กระทำมากที่สุด
  จารีต
  กฎหมาย
  วิถีชาวบ้าน
  กฎศีลธรรม
2. ใครละเมิดจารีต
  อ้อยทุบตีพ่อแม่
  เก่งใช้กรรไกรปอกผลไม้
  ฟางไม่ใส่รองเท้าเวลาอยู่นอกบ้าน
  หน่อยไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์
3. ข้อใดเป็นการขัดเกลาขั้นทุติยภูมิ
  พ่อสอนลูกพูด
  ครูสอนหนังสือศิษย์
  แม่เล่านิทานให้ลูกฟัง
  พี่สอนน้องให้อาบน้ำด้วยตนเอง
4. สถานภาพทางสังคมใดที่ได้มาจากความสามารถ
  พี่
  อายุ
  ลูกจ้าง
  เชื้อชาติ
5. สถานภาพทางสังคมคืออะไร
  การทำตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับจากสังคม
  ตำแหน่งของบุคคลที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
  กลุ่มบุคคลที่มาอยู่รวมกันโดยสมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
  กระบวนการทางสังคมที่มีจุดประสงค์ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
6. วิชัยมีบุตร2 คนซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตัวเขาเองสอนหนังสืออยู่ จากข้อความนี้วิชัยมีสถานภาพทางสังคมอย่างไร
  ครู
  พ่อ
  นักเรียน
  พ่อและครู
7. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคม
  การติฉินนินทา
  การลงโทษทางกฎหมาย
  การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำความดี
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดบทบาทขัดกัน
  ลูกต้องการให้พ่อประกอบอาชีพอิสระ
  พ่อว่างงานลูกประกอบอาชีพรับจ้าง
  พ่อมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
  ลูกมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
9. วิถีประชา จารีต และกฎหมายต่าง ๆเป็นองค์ประกอบของอะไร
  กลุ่มสังคม
  องค์กรทางสังคม
  บรรทัดฐานทางสังคม
  พฤติกรรมของคนในสังคม
10. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจ
  ชมเชย
  ติฉินนินทา
  ประชาทัณฑ์
  ลงโทษตามกฎหมาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile