วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง

,http://www.krootom101.com/file/test5.html,หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หน่วยควบคุมทำหน้าที่่อะไร
  รับข้อมูลตามคำสั่งต่างๆ
  ทำหน้าที่คำนวณ
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
  ประมวลผลและประสานงาน
2. CPU : Central Processing Unit หมายถึงอะไร
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผลกลาง
  ถูกทุกข้อ
3. หน่วยความจำขนาดเล็กที่บรรจุหน่วยประมวผลกลาง เรียกว่าอะไร
  การคำนวณทางคณิตศาสตร์
  สเตอร์
  การบวกลบ คูณหาร
  แรม
4. การคำนวณทางตรรกะ คือข้อใด
  การคำนวณที่มีเงื่อนไข
  การคำนวณที่ไม่มีเงื่อนไข
  การคำนวณที่ต้องการ
  การคำนวณข้อถูกข้อผิด
5. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่อะไร
  คุมทุกส่วนในคอมพิวเตอร์
  ควบคุมการแสดงผล
  ควบคุมการทำงานและประมวลผล
  ไม่ทำงานงานใดๆทั้งสิ้น
6. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  Microprocessor
  Microphone
  Micromedia
  Microsoft
7. ข้อใด เปรียบเสมือน สมองของคอมพิวเตอร์
  RAM
  CPU
  ROM
  Mainbarod
8. หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
  6 ประเภท
9. ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่การทำงานของ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
  เป็นหน่วยความจำรีจิสเตอร์
  เป็นหน่วยควบคุมการประมวลผล
  เป็นหน่วยคำนวณและตรรกะ
  เป็นหน่วยคำนวณควบคุมการแสดงผล
10. การคำนวณทางตรรกะ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  1 ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile