ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย

,www.ebook.mtk.ac.th/.../576BZ_,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลใดต่อไปนี้มิใช่ทายาท
  หลานของเจ้ามรดก
  ภรรยาของบุตรเจ้ามรดก
  มารดาเจ้ามรดก
  น้องชายต่างมารดาของเจ้ามรดก
2. เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาท ทรัพย์มรดกของผู้ตายย่อมตกทอดแก่
  วัดที่ผู้ตายมีภูมิลำเนา
  แผ่นดิน
  เจ้าหนี้ของผู้ตาย
  บริษัทที่ผู้ตายทำงานอยู่
3. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้รับเป็นมรดกตกทอดในระหว่างสมรสย่อมถือเป็น
  สินสมรส
  สินส่วนตัว
  สินบริคณห์
  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
4. ข้อใดต่อไปนี้มิอาจรับมรดกได้ในฐานะผู้รับพินัยกรรม
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  คนรับใช้ของเจ้ามรดก
  นิโคล เทริโอ
  สุนัขพันธุ์หลังอานที่รับใช้เจ้ามรดกมากว่า 10 ปี
5. ทางใดบ้างที่จะทำให้บุตรนอกกฎหมายกลับกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้
  บิดายินยอมให้ใช้นามสกุล
  บิดาพาไปสมัครเข้าโรงเรียนโดยแจ้งว่าเป็นบุตร
  บิดามารดาไปจดทะเบียนสมรสกัน
  บิดาส่งไปเรียนต่างประเทศ
6. พินัยกรรมนั้น
  บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีย่อมทำพินัยกรรมได้
  สามีภริยาสามารถทำพินัยกรรมเกี่ยวกับสินสมรสได้ทั้งหมด
  ผู้เป็นพยานในพินัยกรรมจะรับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมไม่ได้
  เป็นการแสดงเจตนากำหนดเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น
7. การสมรสจะชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อ
  มีการหมั้นที่ชอบด้วยกฎหมายมาก่อน
  มีการส่งมอบสินสอดแล้ว
  มีการจดทะเบียนสมรส
  ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 และ 3
8. การสมรสสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ
  ชายและหญิงตกลงแยกกันอยู่เป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี
  ชายหรือหญิงตกลงหย่ากันที่สถานีตำรวจต่อหน้าเจ้าพนักงาน
  เมื่อสามีอุปการะหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา
  ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส
9. การสมรสจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ
  ชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์และได้รับความยินยอมจากบิดามารดา
  ชายหรือหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์และได้รับความยินยอมจากบิดามารดา
  ชายและหญิงนั้นได้ทำบัตรประชาชนแล้ว
  อายุไม่ใช่สาระสำคัญของการสมรส
10. ข้อใดคือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  อยู่กินกันฉันสามีภริยา
  ต้องจัดการสินสมรสร่วมกัน
  ต้องทำหน้าที่เป็นผู้อนุบาลเมื่อคู่สมรสถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
  ถูกต้องทั้งข้อ 1 และ 2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile