ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จุดประสงค์ของสุโขทัยในการส่งทูตไปเยือนจีน คือข้อใด
  ติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์
  ติดต่อในด้านการค้าขาย
  ขอให้จีนช่วยปราบข้าศึก
  ต้องการรับวัฒนธรรมจากจีน
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยสุโขทัย
  เกษตรกรรม
  ค้าขาย
  หัตถกรรม
  อุตสาหกรรม
3. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่ทรงปกครองสุโขทัยแบบธรรมราชา
  พระยาเลอไทย
  พ่อขุนรามคำแหง
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พระมหาธรรมราชาที่ 1
4. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่มีส่วนสำคัญในการขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
  พ่อขุนบานเมือง
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  พระมหาธรรมราชาที่ 1
5. อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นใน พ.ศ. ใด และกษัตริย์พระองค์แรกคือใคร
  พ.ศ. 1790 – พ่อขุนรามคำแหง
  พ.ศ. 1791 – พ่อขุนผาเมือง
  พ.ศ. 1792 – พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ.ศ. 1793 – พ่อขุนบานเมือง
6. สรีดภงส์ หมายถึงสิ่งใด
  สะพาน
  ทำนบกั้นน้ำ
  ถนน
  กำแพงเมือง
7. กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรสุโขทัย คือใคร
  สมเด็จพระอินทราชา
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
8. ไตรภูมิพระร่วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
  ศาสนา
  การปกครอง
  เศรษฐกิจ
  พระราชประวัติ
9. เมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยตอนต้นคือเมืองใด
  สระหลวง
  บางฉลัง
  เมาะตะมะ
  เวียงจันทน์
10. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
  มีผู้นำที่เข้มแข็ง
  ขอมเสื่อมอำนาจ
  มีชาวต่างชาติช่วยเหลือ
  บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile