ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยสุโขทัย
  เกษตรกรรม
  ค้าขาย
  หัตถกรรม
  อุตสาหกรรม
2. เมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยตอนต้นคือเมืองใด
  สระหลวง
  บางฉลัง
  เมาะตะมะ
  เวียงจันทน์
3. ไตรภูมิพระร่วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
  ศาสนา
  การปกครอง
  เศรษฐกิจ
  พระราชประวัติ
4. ข้อใดเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยใช้ในการปกครองอาณาจักร
  จักรวรรดิวัตร
  ฆราวาสธรรม
  ทศพิธราชธรรม
  พรหมวิหารธรรม
5. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่ทรงปกครองสุโขทัยแบบธรรมราชา
  พระยาเลอไทย
  พ่อขุนรามคำแหง
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พระมหาธรรมราชาที่ 1
6. ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของพ่อขุนรามคำแหง
  ทรงยกเว้นการเก็บภาษีจกอบ
  ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย
  ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก
  ทรงให้สร้างพระแท่นมนังคศิลา
7. สินค้าออกที่สำคัญของสุโขทัยคือข้อใด
  เครื่องเทศ
  อาวุธ
  เครื่องสังคโลก
  ข้าว
8. ข้อใดเป็นวีรกรรมที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  รบชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด
  สร้างความสัมพันธ์กับล้านนา
  ปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุข
  ครอบครองอาณาจักรมอญได้
9. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
  มีผู้นำที่เข้มแข็ง
  ขอมเสื่อมอำนาจ
  มีชาวต่างชาติช่วยเหลือ
  บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์
10. เมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง
  เชียงใหม่
  กำแพงเพชร
  เพชรบุรี
  ราชบุรี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile