ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สังคมศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การนับพุทธศักราชที่ ๑ เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่ปี
  ๑ ปี
  ๒ ปี
  ๓ ปี
  ๔ ปี
2. หลักฐานใดที่เนื้อหาส่วนใหญ่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
  บันทึกของชาวต่างชาติ
  จดหมายเหตุ
  ตำนาน
  พระราชพงศาวดาร
3. การเทียบศักราชมีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
  กระตุ้นให้คนหันมาสนใจประวัติศาสตร์
  เกิดความสะดวกต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
  เน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์
  สร้างจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
4. วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่มีความสำคัญมากที่สุด
  การกำหนดหัวเรื่อง
  การรวบรวมข้อมูล
  การวิเคราะห์หลักฐาน
  การนำเสนอข้อมูล
5. การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
  ทำให้เกิดความรู้สึกชาตินิยม
  ฝึกให้มีวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
  ดำรงตนอยู่ในสังคมใดอย่างสงบสุข
  คาดหมายเหตุการณ์ที่จะเกิดได้แม่นยำ
6. ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมใช้การนับศักราชแบบใด
  พุทธศักราช
  คริสต์ศักราช
  มหาศักราช
  ฮิจเราะห์ศักราช
7. ในการเริ่มต้นศึกษาประวัติศาสตร์ ควรเริ่มต้นที่ขั้นตอนใด
  สำรวจตนเองว่าอยากรู้เรื่องอะไร
  ค้นคว้าหลักฐานแล้วตั้งประเด็นคำถาม
  ศึกษาจากบทความหรือหนังสือที่เราสนใจ
  สอบถามผู้รู้ว่าเราควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
8. หลักฐานในข้อใดจัดเป็น หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร
  นิทาน
  ตำนาน
  วรรณคดี
  จิตรกรรม
9. มหาศักราชพบมากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  จดหมายเหตุกรุงเก่า
  ตำนานอุรังคธาตุ
  ศิลาจารึกสุโขทัย
  พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
10. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล
  การดำรงชีวิตของมนุษย์
  หลักฐานทางโบราณคดี
  บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  สำนวนภาษาที่ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile