ชีวิตประจำวันกับการอ่าน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะการอ่านที่ดี
  ปานวาดอ่านวารสารแม่และเด็กแล้วนำวิธีการเลี้ยงเด็กมาช่วยดูแลน้อง
  ธาดาอ่านนวนิยายเรื่องใหม่แล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังอย่างสนุกสนาน
  นิชาอ่านข่าวสินค้าจะขึ้นราคาจึงรีบไปซื้อสินค้ามากักตุนไว้ที่บ้านทันที
  สุชาติอ่านวิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพ แล้วนำมาทำให้ที่บ้านลองรับประทาน
2. เหตุผลประการแรกของการอ่านที่ดี คือข้อใด
  รู้ประเภทของหนังสือ
  ตั้งใจอ่านอย่างมีสมาธิ
  สำรวจรายละเอียดหนังสือ
  กำหนดวัตถุประสงค์ที่จะอ่าน
3. แม้วอ่านสารคดีเรื่อง ภัยธรรมชาติ โดยมุ่งที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระอย่างละเอียดและพิจารณาหาเหตุผลของ�เรื่องที่อ่าน แม้วควรใช้วิธีการอ่านประเภทใด
  การอ่านเก็บความรู้
  การอ่านเอาเรื่อง
  การอ่านวิเคราะห์
  การอ่านตีความ
4. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเบื้องต้นที่สำคัญของผู้อ่านที่ดี
  ผู้อ่านที่ดีต้องเชื่อในสิ่งที่อ่านเป็นสำคัญ
  ผู้อ่านที่ดีต้องเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสาร
  ผู้อ่านที่ดีต้องอ่านเฉพาะประเด็นที่ตนเองสนใจเท่านั้น
  ผู้อ่านที่ดีต้องสามารถถ่ายทอดตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้
5. การอ่านหนังสือแบบใดที่เรียกว่า “อ่านไม่เป็น”
  อ่านเก็บรายละเอียดเฉพาะใจความสำคัญ แล้วนำมาเรียบเรียงถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาของตน
  อ่านเพื่อค้นหาสาระของเรื่องที่อ่านว่าเป็นเรื่องใด และสามารถอธิบายรายละเอียดของเรื่องได้
  อ่านเก็บรายละเอียดที่เป็นประเด็นย่อยของเรื่อง แล้วนำมาวิเคราะห์และวิจารณ์เนื้อเรื่องได้
  อ่านพิจารณาหาเหตุผล และสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของเรื่องที่อ่านได้
6. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการอ่านได้ถูกต้อง
  ตั้งคำถามและหาคำตอบ��� สำรวจ��� อ่านจริงจัง��� ระลึกถึง�� ทบทวน
  สำรวจ�� ตั้งคำถามและหาคำตอบ�� อ่านจริงจัง�� ระลึกถึง�� ทบทวน
  ตั้งคำถามและหาคำตอบ� สำรวจ�� อ่านจริงจัง�� ทบทวน�� ระลึกถึง
  สำรวจ� อ่านจริงจัง ตั้งคำถามและหาคำตอบ� ทบทวน�� ระลึกถึง
7. การอ่านประเภทใดที่ต้องอาศัยประสบการณ์ช่วยพิจารณาเรื่องที่อ่าน
  การอ่านเอาเรื่อง
  การอ่านตีความ
  การอ่านวิเคราะห์
  การอ่านเก็บความรู้
8. ข้อใดกล่าวถึงการอ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง
  พิจารณาว่าส่วนใดเป็นส่วนประกอบที่ขยายใจความให้ชัดเจนเป็นหลัก
  อ่านใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้า แล้วต้องสามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่องได้
  นำมาเรียบเรียงโดยคงภาษาตามเดิมที่ได้อ่านเพื่อให้เนื้อความนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
  สามารถอธิบายและยกตัวอย่างที่นอกเหนือจากเรื่องที่อ่าน เพื่อทำให้เรื่องที่อ่านชัดเจนขึ้น
9. ลักษณะสื่อใดที่มีการสื่อสารต่างจากข้ออื่น
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  อินเทอร์เน็ต
  โทรทัศน์
10. วิธีการใด ไม่เป็นการอ่านบทความโน้มน้าวใจที่เหมาะสม
  ผู้อ่านควรอ่านบทความที่แสดงความรู้ ความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
  ผู้อ่านควรเปิดใจรับสารที่อ่านและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
  ผู้อ่านควรพิจารณาความน่าเชื่อถือและความมีเหตุผลของบทความที่อ่าน
  ผู้อ่านตระหนักถึงเจตนาของผู้ส่งสารเป็นหลัก โดยมิต้องคำนึงถึงเหตุผล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile