ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรในลักษณะใดที่จะส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
  การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรออกนอกประเทศ
  อัตราการเกิดของประชากรสูง อัตราการตายต่ำ
  อัตราการเกิดของประชากรต่ำ อัตราการตายสูง
  มีประชากรวัยผู้ใหญ่มากขึ้น
2. การที่มนุษย์นำเครื่องจักรกลมาใช้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง
  ทำให้มนุษย์ต้องขุดและนำแร่ธาตุต่าง ๆ มาใช้เพื่อผลิตเครื่องจักรกล
  เกิดควันพิษที่เกิดจากการสันดาปเครื่องยนต์
  ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลายเร็วขึ้นเพราะความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร
  ทุกข้อที่กล่าวมาล้วนเป็นผลมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้ทั้งสิ้น
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยที่เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นผลิตเพื่อการค้าส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร
  มีการใช้ทรัพยากรเพื่อนำมาผลิตสินค้ามากขึ้น
  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น
  ทำให้คนป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น
  ทุกข้อที่กล่าวมาล้วนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นผลิตเพื่อการค้าทั้งสิ้น
4. การเกิดของประชากรส่งผลให้เกิดสิ่งใดตามมา
  ความต้องการในการบริโภคทรัพยากรมากขึ้น
  ทำให้มีสมาชิกในสังคมเพิ่มขึ้น
  ประเทศจะมีรายได้มากขึ้น
  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม
  ถนน
  วัด
  ป่าไม้
  สัญญาณไฟจราจร
6. คนในชุมชนมีส่วนทำให้ชุมชนน่าอยู่ได้อย่างไรบ้าง
  ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน ให้อยู่ในสภาพดี
  ไม่ขีดเขียนหรือสลักชื่อหรือข้อความใดๆ ลงบนสิ่งของที่เป็นของส่วนรวม
  ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
  ถูกต้องทั้งข้อ 1. 2. และ 3.
7. ข้อใดเป็นสาเหตุให้ประชากรเพิ่มขึ้น
  การตาย
  การเกิด
  การคุมกำเนิด
  การใช้ชีวิตโสด
8. ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
  ชาวประมง
  ชาวนา
  ชาวสวน
  ประชากรบนโลกทุกคน
9. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในข้อใดที่สร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวทางให้คนในสังคมปฏิบัติตาม
  ระบบการปกครอง
  กฎหมาย
  สัญญาณไฟจราจร
  ทางม้าลาย
10. ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด
  เกิดจากไฟป่า
  การกระทำของมนุษย์ต่างดาว
  การกระทำของมนุษย์
  ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile