แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.1 ชุดที่2/2

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,อังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Which word is pronounced differently? It is “………….. .”
  briefed
  needed
  talked
  stopped
2. We say “Close your eyes and make a wish” before you ………….. .
  get married
  go out on Halloween
  blow out your birthday candles
  go out on a date
3. ………….. has the same vowel sound as “speak.”
  Cake
  Bake
  Break
  Peak
4. He ………….. down the tree last week.
  fall
  felt
  feel
  fell
5. You can drink coffee from a ………….. .
  jar
  mug
  cup
  pot
6. Which word is pronounced “ed” at the end. It is “………….. .”
  wanted
  robbed
  kissed
  watched
7. Next holiday, I’m going to go camping in the ………….. .
  ocean
  beach
  river
  mountain
8. They speak English. They are ………….. people.
  speaking English
  spoken English
  English - speaking
  English
9. Thai people hope that the trouble with Thai Moslem in the south …….. .
  will close
  will be ended
  is coming to an end
  is ended
10. At the market we can ………….. .
  buy some food
  watch a film
  fly in an aeroplane
  play tennis
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile