แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อความต่อไปนี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)���� “การใช้ภาษาให้สามารถสื่อความหมายได้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคม”
  4 เสียง
  5 เสียง
  12 เสียง
  14 เสียง
2. ข้อใดมีเสียงสระประสม สระแท้ และสระเกิน
  ครั้นหักศึกมีชัยได้บุรี
  ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง
  แล้วยกพลนิกายกองหน้า
  ยาตราดำเนินนำทัพหลวง
3. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
  สรวล ปลาต ทราม
  เคลือบ แคลง คล้อย
  ครวญ คร่ำ ปลาย
  เปลี่ยว เปล่า ปราง
4. ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
  เขาทำหน้าตื่นเรียนอาจารย์ว่าเขาลืมทำข้อสอบหน้าสุดท้าย
  อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน คือทรัพย์สินเสียหาย
  การขับรถยนต์บนทางด่วนถ้าขับช้าก็เกิดอุบัติเหตุได้
  เขาเป็นคนขับรถมือใหม่ ดังนั้นจึงไม่ควรให้ขับทางไกล
5. “หนุ่มสาวเหล่านั้นร้องลำทำนองเพลงด้วยเสียงใสไพเราะ”ข้อความที่ยกมานี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  3 เสียง
  4 เสียง
  5 เสียง
  6 เสียง
6. ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์“ถ้อยคำบางคำแม้มีความหมายเหมือนกัน แต่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน”
  12 พยางค์
  13 พยางค์
  14 พยางค์
  15 พยางค์
7. เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรี”
  มีการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์แทนเสียงดนตรี
  มีคำพ้องเสียง ช่วยทำให้เกิดเสียงเพิ่มมากขึ้น
  ระดับเสียงสูงต่ำของคำดุจเสียงดนตรี ทำให้ความหมายเปลี่ยน
  คำในภาษามีหลายเสียงเช่นเดียวกับเสียงดนตรี
8. ชลิตชอบ…..เสื้อผ้าที่มี…….งดงาม เพื่อช่วยให้เกิดความคิด……
  เลือกสรร สีสรรค์ สร้างสันทน์
  เลือกสรร สีสัน สร้างสรรค์
  เลือกสรรค์ สีสรร สร้างสรรพ์
  เลือกสรรพ์ สีสัน สร้างสรรค์
9. ข้อใดมีพยางค์ที่ใช้สระประสมมากที่สุด (นับคำซ้ำ)
  งามสง่าน่าเปรียบด้วย เมรุธร
  ลอยเลื่อนเคลื่อนขจร สู่เบื้อง
  สินธุภาคสาคร ไทยประเทศ
  คือนวนาเวศเยื้อง ยาตรท้องเจ้าพระยา
10. ข้อความใดเมื่อเรียงคำสับที่กันและมีความหมายต่างกันมากที่สุด
  เขาไปทำไม
  นิดคือเพื่อนแดง
  ใครใช้ให้ไป
  มีขนมบนโต๊ะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile