ระบบเศรษฐกิจ ป.4

ระบบเศรษฐกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
  ระบบเสรีนิยม
  ระบบสังคมนิยม
  ระบบคอมมิวนิสต์
  ระบบผสมระหว่างคอมมิวนิสต์และสังคมนิยม
2. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นผู้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกชนยังเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตด้วยบางส่วน
  ระบบเสรีนิยม
  ระบบสังคมนิยม
  ระบบคอมมิวนิสต์
  ระบบผสม
3. การให้เอกชนมีการแข่งขันกันผลิตได้โดยมีรัฐบาลให้ความคุ้มครองบางเรื่อง มีผลดีตามข้อใด
  สินค้ามีคุณภาพ
  นายทุนรวย
  สินค้าถูกกำหนดราคาโดยรัฐบาล
  เอกชนไม่ต้องแย่งกรรมสิทธิ์กัน
4. ระบบเศรษฐกิจที่ให้สิทธิแก่เอกชนในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ คือระบบเศรษฐกิจในข้อใด
  ระบบเสรีนิยม
  ระบบสังคมนิยม
  ระบบคอมมิวนิสต์
  ถูกทุกข้อ
5. ระบบเศรษฐกิจองค์ประกอบตามข้อใด
  ครัวเรือน
  ธุรกิจ
  รัฐบาล
  ข้อ 1., 2. และ 3. ประกอบกัน
6. ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดคือบุคคลตามข้อใด
  ผู้ผลิต
  เจ้าของปัจจัยการผลิต
  ผู้บริโภค
  รัฐบาล
7. ระบบเศรษฐกิจที่ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของรัฐ เอกชนไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต คือระบบเศรษฐกิจแบบใด
  ระบบเสรีนิยม
  ระบบสังคมนิยม
  ระบบคอมมิวนิสต์
  ระบบผสม
8. ลูกจ้างที่ใช้แรงงานตอบแทนกับการจ้างงานมีเป้าหมายอย่างไร
  ให้ได้กำไรสูงสุด
  ให้มีรายได้มากที่สุด
  เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
  เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจกับสินค้าหรือบริการ
9. ระบบเศรษฐกิจแบ่งเป็นกี่ระบบ
  1 ระบบ
  2 ระบบ
  3 ระบบ
  4 ระบบ
10. การนำผลผลิตไปเสนอขายต่อผู้ที่มีความต้องการ คือความหมายของคำตามข้อใด
  ผู้บริโภค
  การผลิต
  การจำหน่าย
  การตลาด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS