วัฒนธรรม

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “การใช้เครื่องทอผ้าในการทอผ้าไหมของคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีผลิตภัณฑ์สินค้าจากผ้าไหมไปจำหน่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย�ในข้อใดมากที่สุด
  ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญของการค้าขาย
  สะท้อนวิถีการดำรงชีพ และสร้างรายได้
  ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับอาชีพ
  แสดงจุดเด่นของอาชีพทอผ้าไหม
2. ปัจจุบันเป็ยยุคแห่งเทคโนโลยี คนทั่วโลกสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ” จากข้อความดังกล่าวเป็นการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างไร
  การเลือกรับวัฒนธรรมสากลในส่วนที่แสดงถึงการร่วมมือกันของมนุษย์
  การเลือกรับในส่วนที่แสดงถึงการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศในยุโรป
  การเลือกรับในด้านการศึกษาแนวคิดที่สำคัญและระบบเทคโนโลยี
  การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
3. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
  อ้วนใช้แก้วน้ำลายไทย
  แก้วยกย่องปราชญ์ท้องถิ่น
  ขวัญใช้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใส่อาหาร
  อ้อนร้องเพลงไทยผสมกับเพลงตะวันตก
4. ข้อใดเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทย
  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
  วันจักรี วันฉัตรมงคล
  วันสงกรานต์ � วันครอบครัว
  วันจักรี วันสงกรานต์
5. ข้อใดเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมสากลได้อย่างเหมาะสมที่สุด
  พระบรมมหาราชวัง
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  พระที่นั่งอนันตสมาคม
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
6. ข้อใดเป็นผลดีของการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทยมากที่สุด
  คนในสังคมไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความผูกพันกัน
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  สมาชิกในสังคมมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
7. “แก้วตาไปศึกษาภาษาจีนและภาษาพม่าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเข้าสู่้อาเซียน��และเธอก็พูดภาษาไทยได้ชัดเจน” ข้อความดังกล่าวแสดงถึงการเลือกรับวัฒนธรรมสากลในข้อใด
  ด้านการศึกษาและความรู้
  ด้านองค์ความรู้และด้านภาษา
  ด้านแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ และหลักการ
  ด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสัมพันธ์
8. ใครที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยระดับชาติ
  ก้อยชอบรำมโนราห์
  ฝนรำเซิ้งได้สวยกว่าเพื่อน
  กุหลาบแต่งผ้าไหมมัดหมี่ของชาวอีสาน
  ดำรงพูดคำควบกล้ำในภาษาไทยชัดเจน
9. ข้อใด คือภูมิปัญญาของคนไทย
  อาหารไทยมีมากมายหลายชนิด
  อาหารไทยมีลักษณะรสเผ็ด รสจัด
  อาหารไทยมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมหลายชนิด
  คนไทยยุคปัจจุบันเริ่มนิยมรับประทานอาหารไทย
10. ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประจำชาติไทย
  ชบาและชาวบ้านไปทำพิธีแห่นางแมวขอฝน
  กลุ่มแม่บ้านร่วมมือกันทำกระทงไปลอยในแม่น้ำ
  ประชาชนทั่วประเทศพากันไปชมประเพณีไหลเรือไฟ
  สมชายและเพื่อนพากันไปร่วมพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile