เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. (1,250 + 1,150) × 32 = (...... × 32) + (...... × 32) ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  32 1,250
  1,250 1,150
  32 32
  1,150 32
2. 812,934 + (14 × 28) มีผลลัพธ์ต่างจาก 923,291 + (175 ÷ 25) อยู่เท่าไร
  107,927
  108,927
  108,972
  109,972
3. 603,975,182 – 468,921,063 มีค่ามากกว่า 128,349,555 อยู่เท่าไร
  5,704,654
  6,704,564
  6,740,564
  6,804,564
4. 8,936 × 127 ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับข้อใด
  2,400,749 – 1,265,877
  9,573 × 104
  682,897 + 452,975
  27,237,048 ÷ 24
5. 30 × (425 + 375) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  (30 + 425) × (30 + 375)
  (30×425) + (30×375)
  (30 + 425) + (30 + 375)
  (30×425) × (30×375)
6. มานพขายเสื้อยืดได้เงิน 1,590 บาท ขายเสื้อราคาตัวละ 53 บาท ข้อใดถูกต้อง
  มานพขายเสื้อได้มากกว่า 40 ตัว
  มานพขายเสื้อได้มากกว่า 50 ตัว
  มานพขายเสื้อได้น้อยกว่า 20 ตัว
  มานพขายเสื้อได้น้อยกว่า 40 ตัว
7. ข้อใดเป็นสมบัติการแจกแจง
  (40×25)× 75 = 40 × (25×75)
  125 + (375 + 430) = (125 + 375)+ 430
  (22×175)+(22×325) = 22 × (175+325)
  (431+ 521) + 495 = 431 + (521 + 495)
8. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  (72,395 – 29,731) × 24
  (7,256 × 8) × (121 ÷ 11)
  678,912 – (23,022 ÷ 9)
  (621 × 320) ÷ (225 ÷ 45)
9. พิจารณาข้อความต่อไปนี้1.) (721 × 351) + 768,215 = 1,021,2862.) 24 × (4,392 ÷ 12) = 8,8743.) (7,653,100 – 6,972,511) × 2 = 1,361,178ข้อใดถูกต้อง
  ข้อ 1.), 2.), 3.)
  ข้อ 1.), 2.)
  ข้อ 1.), 3.)
  ข้อ 2.), 3.)
10. 1,344 ÷ 48 = .........จากประโยคสัญลักษณ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด
  ขนมปังหนึ่งปีบมี 1,344 ชิ้น แบ่งใส่ถุง ถุงละ 48 ชิ้น ได้ทั้งหมดกี่ถุง
  ลูกกวาดหนึ่งถุงมี 48 เม็ด ลูกกวาด 1,344 ถุง มีทั้งหมดกี่เม็ด
  พี่มีเงิน 1,344 บาท ซื้อขนมไป 48 บาท พี่เหลือเงินกี่บาท
  มีดอกไม้ 1,344 ดอก นำไปถวายพระ 48 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile