แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
2. เอเชียนเกมส์ 2018 เหรียญทองแรกของไทย
  เปตองหญิง
  ยกน้ำหนักหญิง
  เทควันโดพุมเซ่
  มวยสากล
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
4. ยูเอ็นประกาศ ประเทศที่ "น่าอับอาย" ซึ่งเป็นประเทศที่ข่มขู่หรือตอบโต้ประชาชนที่ให้ความร่วมมือด้านสิทธิ มนุษยชน ด้วยการฆ่า ทรมาน และจับกุมตัว ซึ่งมีทั้งหมดกี่ประเทศ
  36 ประเทศ
  37 ประเทศ
  38 ประเทศ
  39 ประเทศ
5. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศไทย ได้เหรียญรางวัลทั้งหมด 73 เหรียญ จัดอยู่ในอันดับใด
  อันดับที่ 10
  อันดับที่ 12
  อันดับที่ 14
  อันดับที่ 16
6. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  100 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
7. การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 จัดปี ค.ศ. 2022
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
8. สมรรถนะหลัก เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของสำนักงานเลขาธิการสภากรศึกษา มีกี่สมรรถนะ
  5 สมรรถนะหลัก
  6 สมรรถนะหลัก
  7 สมรรถนะหลัก
  10 สมรรถนะหลัก
9. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มงานใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในเดือนกันยายน 2561
  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  กลุ่มการศึกษา 0
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  กลุ่มวินัย อุทธรณ์ แลร้องทุกข์
10. สุนีย์คิดและผลิตนวัตกรรมต่างๆ ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Life Skills and Personal Growth
  English for Communication
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile