แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2018 ครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  สปป.ลาว
  ไทย
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ตรงกับวันใด
  12 พฤศจิกายน 2561
  12 ธันวาคม 2561
  22 พฤศจิกายน 2561
  12 ธันวาคม 2561
3. เมื่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้การเลือกตั้งทั่วไปต้องเกิดขึ้นภายในกี่วัน
  ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันบังคับใช้
  ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันบังคับใช้
  ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันบังคับใช้
  ภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันบังคับใช้
4. นโยบายรัฐบาลข้อใด ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พื้นที่ป่าในเขตเมือง
  รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน
  สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
  รัฐได้ป่า ชุมชนได้ป่า สานพลังประชารัฐ
  สวนในเมืองเพื่อความสุขของคนเมือง
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
6. กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานขึ้นตรงกับบุคคลในข้อใด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กศจ.
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันใด
  20 กันยายน
  21 กันยายน
  22 กันยายน
  23 กันยายน
8. Boot Camp เป็นนโยบายเกี่ยวกับข้อใด
  การพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  การพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
  การพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาไทย
  การพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
9. "อิกโนเบล" (Ig Nobel) หมายถึงรางวัลในข้อใด
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งบประมาณมากที่สุด
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุดเฟอเฟค
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยน
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด
10. พายุใหญ่ในรอบ 25 ปีที่ถล่มญี่ปุ่นมีชื่อตรงตามข้อใด
  พายุเซบี
  พายุยางจี
  พายุเดชซี
  พายุเทาซ่อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile