แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สุนีย์คิดและผลิตนวัตกรรมต่างๆ ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Life Skills and Personal Growth
  English for Communication
2. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
  โคฟี แอนนัน
  พัน กี-มุน
  นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส
  คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ตรงกับข้อใด
  100 คน
  150 คน
  200 คน
  250 คน
5. จังหวัดใดได้รับรางวัล "เมืองท่องเที่ยวสะอาด" ในอาเซียน
  แพร่
  เชียงราย
  น่าน
  ลำปาง
6. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ตรงกับวันใด
  12 พฤศจิกายน 2561
  12 ธันวาคม 2561
  22 พฤศจิกายน 2561
  12 ธันวาคม 2561
7. นโยบายรัฐบาลข้อใด ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พื้นที่ป่าในเขตเมือง
  รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน
  สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
  รัฐได้ป่า ชุมชนได้ป่า สานพลังประชารัฐ
  สวนในเมืองเพื่อความสุขของคนเมือง
8. การซุกซ่อนเข็มเย็บผ้าและเข็มหมุดไว้ในสตรอเบอรี่ เป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นที่ประเทศใด
  นิวซีแลนด์
  จีน
  ออสเตรเลีย
  อินเดีย
9. Artificial Intelligence มีความหมายตรงกับข้อใด
  ซอฟแวร์โลก
  ปัญญาประดิษฐ์
  การพัฒนาสมองของมนุษย์
  หุ่นยนต์สู้รบ
10. ภาคใดที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุดถึง 116 คน
  ภาคเหนือ
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  ภาคอีสาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS