O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ชายสองคนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน ถ้าชายสองคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันแต่มีกำลังเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินเพื่อให้ถึงยอดเขา
  ชายทั้งสองใช้เวลาเท่ากัน
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลามากกว่า
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลาน้อยกว่า
  ไม่สามารถสรุปได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
2. นักเรียนโรงเรียนหนึ่งต้องการตรวจสอบสมมติฐานที่ว่า “สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการรับ และคายความร้อนได้ไม่เท่ากัน” นักเรียนจึงเลือกใช้น้ำประปา ดินเหนียว ดินทราย และเศษไม้เล็กๆ ในการทดลอง ให้ความร้อนจนอุณหภูมิของสารเพิ่มขึ้นจนถึง 40 องศาเซลเซียส ปัจจัยในข้อใดที่ต้อง จัดให้เหมือนกัน
  สถานะของสาร

  ปริมาณสาร
  สถานะของสาร
3. การรับประทานผักดิบกับน้ำพริก เมื่อเทียบกับการรับประทานผักชนิดเดียวกันที่ผ่านการต้มเป็น ระยะเวลานาน ผักทั้งสองแบบมีปริมาณวิตามินชนิดใดแตกต่างกันมากที่สุด
  วิตามิน เอ
  วิตามิน ซี
  วิตามิน ดี
  วิตามิน อี
4. ม้าและม้าลายมีจำนวนโครโมโซนเป็น 64 แท่ง และ 44 แท่งตามลำดับ ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างม้า กับม้าลาย จะมีจำนวนโครโมโซนของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง
  44
  แท่ง
  54 แท่ง
  64
5. โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์
  วัตถุมีอัตราเร็วเป็นศูนย์
  วัตถุมีความเร่งเป็นศูนย์
  วัตถุมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักก่อนโยน
6. ชายสองคนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน ถ้าชายสองคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันแต่มีกำลังเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินเพื่อให้ถึงยอดเขา
  ชายทั้งสองใช้เวลาเท่ากัน
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลามากกว่า
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลาน้อยกว่า
  ไม่สามารถสรุปได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
7. ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสีจากสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ข้อใดไม่เหมาะกับหลักการวิเคราะห์โดยใช้วิธีนี้
  องค์ประกอบของสีในใบไม้
  องค์ประกอบของสีในน้ำส้มสายชูกลั่น
  องค์ประกอบของสีในปากกาเมจิก
  องค์ประกอบของสีที่ใช้ย้อมผ้าสีดำ
8. การสับหรือบดอาหารให้มีขนาดเล็กจะมีผลต่อการย่อยอย่างไร
  กลืนง่ายและดูดซึมง่าย
  ชิ้นอาหารมีขนาดเล็ก ดูดซึมง่าย
  อาหารซึมผ่านผนังลำไส้เล็กได้ง่าย
  อาหารมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำย่อยได้มาก
9. นำของเหลวชนิดหนึ่งไประเหยแห้ง พบว่าไม่มีสารใดเหลืออยู่ในภาชนะเลย การสรุปที่ดีที่สุดเกี่ยวกับของเหลวชนิดนี้คือข้อใด
  1.
  เป็นสารละลาย
  2.
  เป็นสารบริสุทธิ์
10. เมื่อพลังงานในสารอาหารถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่อไปได้เพียง 10% ถ้าไก่ตัวหนึ่ง กินเมล็ดข้าวเปลือกจำนวน 2,500 เมล็ดต่อวัน ปริมาณพลังงานที่ไก่ตัวนี้สามารถใช้สร้างเป็นเนื้อเยื่อ เทียบได้กับเมล็ดข้าวเปลือกจำนวนเท่าใด
  25 เมล็ด
  250 เมล็ด
  2,500 เมล็ด
  25,000 เมล็ด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile