O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความเชื่อของชาวมุสลิมข้อใดที่ใกล้เคียงกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา
  ศรัทธาในศาสนทูตและเทวทูต
  ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
  ศรัทธาในวันพิพากษา
  ศรัทธาในการละหมาด
2. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูโยถูกตรึงไม้กางเขนแสดงถึงอะไร
  การสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์
  การประหารชีวิตแบบโบราณของพวกยิว
  การเป้นพระบุตรและพระองค์ย่อมไม่ตายจริง
  การสละชีวิตของพระเมสสิอาห์เพื่อความถูกต้อง
3. ข้อใดสอดคล้องกับ “กฎแห่งกรรม” ในพระพุทธศาสนา
  คนบางคนทำชั่วแต่ได้ดี
  ปลูกพืชใดย่อมได้ผลนั้น
  สรรพสิ่งดำเนินไปอย่างมีระเบียบ
  ความบังเอิญในชีวิตเกิดขึ้นตลอดเวลา
4. มหากาพย์เรื่องใดของศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากที่สุด
  มหาภารตะ
  คัมภีร์พระมนู
  รามายณะ
  คัมภีร์ปุราณะ
5. นิกายซุนนีในศาสนาอิสลามถือว่าข้อใดสำคัญที่สุด
  อาลีบุตรเขยของพระมุฮัมมัด
  การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสอน
  พระอัลลอฮฺองค์เดียว
  การประกอบพิธีกรรม
6. ทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามมุสลิมบูชาเครื่องรางของขลัง
  เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความงมงายที่ไร้เหตุผล
  เพราะเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
  เพราะเครื่องรางของขลังทำให้มองไม่เห็นพระเจ้า
  เพราะเป็นการ “ตั้งภาคี” เสมอกับพระอัลลอฮ์
7. บาปกำเนิดในศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร
  ชาติก่อนทำบาปไว้ ชาตินี้จึงรับผลกรรม
  พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมา
  ทุกคนเกิดมาก็มีบาปแล้ว เพราะทุกคนมีกิเลส
  บรรพบุรุษของเราทำพฤติกรรมไม่ดีไว้ เราจึงได้รับผลไปด้วย
8. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา
  ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
  ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า
  ความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลของการกระทำในวัฏสงสาร
  ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรม
9. ข้อใดเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูทรงประกาศแก่ปวงชน
  อย่าฆ่าคน
  อย่าคิดมิชอบ
  จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
  จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว
10. เพราะเหตุใดเผ่าอารยันในพระเวทจึงยกย่องธรรมชาติว่าเป็นเทพเจ้า
  เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีความลี้ลับซับซ้อน
  เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์
  เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีพลังอำนาจจึงเกิดความหวาดกลัว
  เพราะเชื่อว่าธรรมชาติให้คุIและโทษแก่ผู้ที่นับถือได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile