O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นิกายซุนนีในศาสนาอิสลามถือว่าข้อใดสำคัญที่สุด
  อาลีบุตรเขยของพระมุฮัมมัด
  การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสอน
  พระอัลลอฮฺองค์เดียว
  การประกอบพิธีกรรม
2. ข้อใดเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูทรงประกาศแก่ปวงชน
  อย่าฆ่าคน
  อย่าคิดมิชอบ
  จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
  จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว
3. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา
  ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
  ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า
  ความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลของการกระทำในวัฏสงสาร
  ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรม
4. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูโยถูกตรึงไม้กางเขนแสดงถึงอะไร
  การสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์
  การประหารชีวิตแบบโบราณของพวกยิว
  การเป้นพระบุตรและพระองค์ย่อมไม่ตายจริง
  การสละชีวิตของพระเมสสิอาห์เพื่อความถูกต้อง
5. ทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามมุสลิมบูชาเครื่องรางของขลัง
  เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความงมงายที่ไร้เหตุผล
  เพราะเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
  เพราะเครื่องรางของขลังทำให้มองไม่เห็นพระเจ้า
  เพราะเป็นการ “ตั้งภาคี” เสมอกับพระอัลลอฮ์
6. เพราะเหตุใดเผ่าอารยันในพระเวทจึงยกย่องธรรมชาติว่าเป็นเทพเจ้า
  เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีความลี้ลับซับซ้อน
  เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์
  เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีพลังอำนาจจึงเกิดความหวาดกลัว
  เพราะเชื่อว่าธรรมชาติให้คุIและโทษแก่ผู้ที่นับถือได้
7. บาปกำเนิดในศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร
  ชาติก่อนทำบาปไว้ ชาตินี้จึงรับผลกรรม
  พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมา
  ทุกคนเกิดมาก็มีบาปแล้ว เพราะทุกคนมีกิเลส
  บรรพบุรุษของเราทำพฤติกรรมไม่ดีไว้ เราจึงได้รับผลไปด้วย
8. ความเชื่อของชาวมุสลิมข้อใดที่ใกล้เคียงกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา
  ศรัทธาในศาสนทูตและเทวทูต
  ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
  ศรัทธาในวันพิพากษา
  ศรัทธาในการละหมาด
9. มหากาพย์เรื่องใดของศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากที่สุด
  มหาภารตะ
  คัมภีร์พระมนู
  รามายณะ
  คัมภีร์ปุราณะ
10. ข้อใดสอดคล้องกับ “กฎแห่งกรรม” ในพระพุทธศาสนา
  คนบางคนทำชั่วแต่ได้ดี
  ปลูกพืชใดย่อมได้ผลนั้น
  สรรพสิ่งดำเนินไปอย่างมีระเบียบ
  ความบังเอิญในชีวิตเกิดขึ้นตลอดเวลา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile