วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น

,-กิจการวิทยุสมัครเล่นกับอวกาศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รูปแบบการติดต่อสื่อสารของดาวเทียม (satellite mode) จะถูกกำหนดโดยอะไร
  ขนาดกำลังส่งของการ uplink และ downlink
  ตำแหน่งของสถานีควบคุม
  รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของการส่งสัญญาณ uplink และ downlink
  ช่วงความถี่ที่ใช้สำหรับการ uplink และ downlink
2. ARQ ช่วยแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้อย่างไร
  binary codes พิเศษช่วยแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ
  polynomial codes พิเศษช่วยแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ
  หากตรวจพบความผิดพลาด จะมีการใช้ข้อมูลสำรองแทน
  หากตรวจพบความผิดพลาด จะมีการร้องขอให้ส่งข้อมูลซ้ำ
3. วัตถุประสงค์ของการบันทึกแล้วส่งต่อข้อมูลดิจิตอล (digital store and forward) บนดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นคืออะไร
  upload ระบบปฏิบัติการของ transponder
  ถ่ายทอดระบบโทรมาตรของดาวเทียม
  จัดเก็บข้อความในรูปแบบดิจิตอล (digital) บนดาวเทียม เพื่อการ download จากสถานีอื่นๆ ตามต้องการ
  ถ่ายทอดข้อความระหว่างดาวเทียม
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นดาวเทียมค้างฟ้า
  HEO
  geostationary
  Geomagnetic
  LEO
5. การติดต่อสื่อสารแบบ JT65 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์ (EME) ได้อย่างไร
  สามารถถอดสัญญาณในระดับที่ต่ำกว่า noise floor มากโดยใช้เทคนิค FEC
  สามารถควบคุมภาครับของเครื่องวิทยุให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความถี่จาก Doppler ได้
  สามารถควบคุมสายอากาศในการติดตามการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้
  ถูกทุกข้อ
6. การระบุตำแหน่งของดาวเทียมสามารถทำโดยวิธีใด
  โดยการใช้ข้อมูล Doppler ของดาวเทียม
  การลบค่าเฉลี่ยของมุม anomaly (mean anomaly) ของความเอียงวงโคจร
  การบวกค่าเฉลี่ยของมุม anomaly (mean anomaly) ของความเอียงวงโคจร
  การคำนวณโดยใช้ Keplerian elements ของดาวเทียม
7. สาเหตุของสัญญาณที่รับจากดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น ในบางครั้งอาจมีการจางหายไปได้อย่างรวดเร็วคือข้อใด
  เนื่องจากการหมุนของดาวเทียม
  เนื่องจากการดูดกลืนคลื่นในชั้นบรรยากาศ ionosphere
  เนื่องจากเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำ
  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นและความยาวคลื่นเมื่อมีการเคลื่อนที่ซึ่งสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดคลื่น (Doppler effect)
8. จำนวนการส่งภาพต่อวินาที (new frame transmitted) ของโทรทัศน์ระบบ fast scan (NTSC) คือ
  30 ครั้งต่อวินาที
  60 ครั้งต่อวินาที
  90 ครั้งต่อวินาที
  120 ครั้งต่อวินาที
9. คำว่า L band และ S band หมายถึงข้อใด ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
  ความถี่ย่าน 23 เซ็นติเมตร และ ความถี่ย่าน 13 เซ็นติเมตร
  ความถี่ย่าน 2 เมตร และ ความถี่ย่าน 70 เซ็นติเมตร
  FM และระบบดิจิตอลแบบบันทึกแล้วส่งต่อ (digital store and forward)
  ตามลักษณะของ sideband ที่ใช้งาน
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบดิจิตอล (digital mode) ในย่าน HF ซึ่งใช้วิธีเข้ารหัสแบบความยาวไม่คงที่ (variable length coding) เพื่อการใช้แถบความถี่ (bandwidth) อย่างมีประสิทธิภาพ
  RTTY
  PACTOR
  MT63
  PSK31
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile