วิชาการศึกษา (การพัฒนาผู้เรียน)

,หลักสูตร, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน“ ต ๒.๒ ม.๔-๖/๓ “ หมายเลข ๒.๒ มีความหมายตรงกับข้อใด
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 2 เทอม 2
2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว
  การแนะแนวการศึกษา
  การแนะแนวอาชีพ
  การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพ
  การแนะแนวส่วนตัวและสังคม
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวังสิ่งใดให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด
  คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
  การบูรณาการการเรียนรู้
  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. สิ่งใดในหลักสูตรช่วยให้เกิดความชัดเจนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นลำดับ ลดความซ้ำซ้อน สิ่งที่สอน และช่วยให้ผู้สอนชั้นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน
  ตัวชี้วัดชั้นปี
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
  มาตรฐานการเรียนรู้
  เกณฑ์การวัดและประเมินผล
5. แบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร
  จินดามณี
  ประถม ก กา
  ปฐมมาลา
  หลักศิลาจารึก
6. เอกสารใดไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  ระเบียนแสดงผลการเรียน
  ประกาศนียบัตร
  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน
  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
7. หน้าที่ของการแนะแนวเกิดขึ้นจากหลักปรัชญาใด
  การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญ
  การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของบุคคล
  การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคล
  การกระตุ้นส่งเสริมบุคคล
8. ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กรมวิชาการ
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  สถานศึกษา
9. ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเหมือนอะไร
  ล้อ
  พวงมาลัย
  น้ำมัน
  ไฟรถ
10. การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile